Odklop in začasni odklop

Začasni odklop  

Operater sistema sme začasno odklopiti uporabnika sistema zaradi:

 • rednega ali izrednega vzdrževanja
 • pregledov ali remontov
 • preizkusov ali kontrolnih meritev
 • razširitev omrežja

Za predvideni odklop mora operater izbrati čas, ki čim manj prizadene uporabnika sistema.


Operater sistema mora o predvidenem odklopu pravočasno obvestiti uporabnika sistema v pisni obliki ali na drug oseben način. V primeru večjega števila odjemalcev in če osebno obveščanje ni stroškovno učinkovito, pa v sredstvih javnega obveščanja in na spletu vsaj 48 ur pred odklopom.

 

Odklop po predhodnem obvestilu

Operater sistema odklopi uporabnika sistema na posameznem odjemnem ali prevzemnem mestu po predhodnem obvestilu, če ta v roku, določenem v obvestilu, ne izpolni svoje obveznosti, in če uporabnik sistema:

 • moti dobavo plina drugim uporabnikom sistema;
 • odreče ali onemogoči osebam, ki imajo pooblastilo operaterja sistema, dostop do vseh delov priključka, do zaščitnih in merilnih naprav in do energetskih objektov, naprav ali napeljav, kadar obstaja sum, da te naprave povzročajo motnje;
 • omogoči preko svojih energetskih naprav priključitev energetskih naprav drugih uporabnikov sistema;
 • na opomin operaterja sistema ne zniža odjema ali oddaje količine plina na dogovorjeno vrednost v zahtevanem roku;
 • na opomin operaterja sistema ne prilagodi oddaje plina v skladu z zahtevanimi parametri kakovosti plina;
 • onemogoča pravilno registriranje obračunskih količin in drugih parametrov plina;
 • uporablja ali oddaja plin brez zahtevanih ali dogovorjenih merilnih naprav ali mimo njih;
 • ne plača odstopanj ali omrežnine za uporabo sistema v predpisanem roku;
 • v roku, ki ga določi operater sistema oziroma pristojni inšpekcijski organ, ne odstrani ali  ne zniža do dovoljene meje motenj, ki jih povzročajo njegovi objekti, naprave ali napeljave ali odjemalci, ali ne izpolni predpisanih tehničnih zahtev;
 • nima vsaj ene veljavne pogodbe o dobavi plina na določenem odjemnem ali prevzemnem mestu ali dobavitelj pisno obvesti operaterja, da je dobavitelj ali končni odjemalec ali proizvajalec odstopil od pogodbe o dobavi plina na določenem odjemnem ali prevzemnem mestu uporabnika sistema. 

Operater sistema ne sme odklopiti ranljivega odjemalca, če so izpolnjeni pogoji za nujno oskrbo.


Dobavitelj, ki je odstopil od pogodbe o dobavi, ali dobavitelj, ki mu je končni odjemalec ali proizvajalec sporočil, da odstopa od pogodbe o dobavi, je dolžan operaterja sistema obvestiti o odstopu najpozneje zadnji delovni dan znotraj odpovednega roka.


Če dobavitelj odstopi od pogodbe o dobavi zaradi razlogov na strani končnega odjemalca ali proizvajalca, je zavezanec za plačilo vseh stroškov, ki iz tega naslova nastanejo operaterju sistema, končni odjemalec ali proizvajalec.


V primeru odstopa od pogodbe o dobavi s strani dobavitelja ali končnega odjemalca, operater sistema odjemno mesto, ki je predmet te pogodbe o dobavi, izključi iz bilančne skupine dosedanjega dobavitelja v 21 dneh od obvestila dobavitelja ne glede na to, ali je operater sistema dejansko izvedel odklop. Operater sistema je dolžan zaključni odčitek merilne naprave opraviti najkasneje v petih delovnih dneh pred ali po dnevu izključitve iz bilančne skupine dosedanjega dobavitelja ali zadnjem dnevu dobave, če je že prej urejena zamenjava dobavitelja ali sklenjena nova pogodba o dobavi z obstoječim dobaviteljem.


Dobavitelj, ki je odstopil od pogodbe o dobavi zaradi neplačila stroškov dobavljenega plina, lahko do odčitka zaključnega stanja merilne naprave s strani operaterja sistema z enostransko izjavo odstop prekliče.


Operater sistema mora gospodinjskega odjemalca o odklopu obvestiti vsaj deset dni vnaprej, poslovnega odjemalca in proizvajalca pa vsaj osem dni vnaprej.

 

Odklop brez predhodnega obvestila

Operater sistema odklopi uporabnika sistema brez predhodnega obvestila, če:

 • uporabnik sistema z obratovanjem svojih energetskih objektov, naprav ali napeljav ogroža življenje ali zdravje ljudi ali ogroža premoženje;
 • uporabnik sistema ob pomanjkanju plina ne upošteva ukrepov o omejevanju odjema  plina iz sistema v skladu z načrtom za izredne razmere;
 • uporabnik sistema brez soglasja operaterja sistema priključi na omrežje svoje energetske naprave ali napeljave.
 

Vnovična priključitev

Operater sistema je dolžan uporabnika sistema, ki je bil odklopljen, na njegove stroške znova priključiti na sistem po odpravi razlogov za odklop in ob izpolnjevanju pogojev.

Če uporabnik sistema v primeru odklopa iz 96. in 97. člena ZOP v roku treh let ne odpravi razlogov za odklop, ga operater sistema trajno odklopi. Priključitev uporabnika sistema na priključku, kjer je bil izveden trajni odklop, je mogoča kot nova priključitev na sistem.


Operater sistema, ki je uporabnika sistema neutemeljeno odklopil ali mu prekinil prenos ali distribucijo plina, mora v 24 urah od ugotovitve neutemeljenega odklopa ali prekinitve na svoje stroške znova priključiti objekte, naprave ali napeljave uporabnika sistema na svoj sistem in uporabniku sistema nemudoma povrniti stroške, povezane z neutemeljenim odklopom.


Operater sistema ima pravico do povračila škode, ki je nastala zaradi ravnanj uporabnika sistema, zaradi katerih ga je odklopil po predhodnem obvestilu oziroma brez predhodnega obvestila.


Uporabnik sistema ima pravico do povračila škode, ki mu je bila povzročena zaradi neutemeljenega odklopa.


Če se uporabnik ponovno priključi na sistem v roku, ki je krajši od enega leta, mora ob priklopu plačati fiksne stroške omrežnine v času odklopa.

 

Odklop na zahtevo uporabnika

Uporabnik sistema, ki je imetnik soglasja za priključitev na sistem, lahko od operaterja sistema zahteva, da njegovo odjemno mesto odklopi od omrežja.


Operater sistema je dolžan uporabnika sistema na njegove stroške znova priklopiti na sistem, če izpolnjuje pogoje za priklop. Če traja odklop dlje kot tri leta, mora uporabnik sistema pred vnovičnim priklopom pridobiti novo soglasje za priključitev na sistem in skleniti novo pogodbo o priključitvi.


Operater sistema lahko uporabniku sistema, ki je zahteval odklop, zavrne vnovično priključitev na sistem ali izdajo novega soglasja za priključitev, dokler uporabnik sistema ne poravna vseh obveznosti iz pogodbe o prenosu ali dostopu in pogodbe o priključitvi na sistem, ki izvirajo iz časa pred odklopom.


Operater sistema v sistemskih obratovalnih navodilih podrobneje uredi medsebojna razmerja in plačilo stroškov v primeru vnovičnega priklopa, če je bil odklop izveden na zahtevo uporabnika sistema.

 

 

Meta informacije
Datum objave
11.09.2014 13:35
Datum posodobitve
11.05.2022 11:37
Področja
Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin Skupna kontaktna točka