Pravica do obveščenosti

Obveščanje odjemalcev

Distribucijski operater mora pred sklenitvijo pogodbe o uporabi sistema obvestiti uporabnika sistema o pravicah in obveznostih izbire dobavitelja ter ga seznaniti s seznamom dobaviteljev končnim odjemalcem.
 
Distribucijski operater mora pred priključitvijo na sistem obvestiti malega poslovnega odjemalca o njegovih pravicah in obveznostih v zvezi z izbiro dobavitelja in zasilno oskrbo.
 
Dobavitelj mora malim poslovnim odjemalcem najmanj z objavo na svoji spletni strani zagotoviti pregledne informacije o veljavnih cenah in tarifah ter splošnoveljavnih pogojih v zvezi z dobavo električne energije.
 
Spremembo splošnih pogodbenih pogojev mora dobavitelj neposredno pregledno in razumljivo sporočiti malemu poslovnemu odjemalcu najmanj dva tedna pred njihovo uveljavitvijo, če se sprememba nanaša na izpolnjevanje pogodbe z malim poslovnim odjemalcem.
Tudi spremembo cen električne energije, ki lahko pomeni povišanje plačila za električno energijo odjemalca, mora dobavitelj neposredno ter pregledno in razumljivo sporočiti malemu poslovnemu odjemalcu. Obvestilo o tej spremembi in dan uveljavitve spremembe morata biti navedena na računu ali v drugem ustreznem pisnem obvestilu.
Zaradi spremembe splošnih pogodbenih pogojev ali spremembe cen električne energije, ki lahko pomeni povišanje plačila za odjemalca, ima mali poslovni odjemalec pravico odstopiti od pogodbe o dobavi v roku enega meseca po začetku veljave spremenjenih splošnih pogojev brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni, o čemer ga mora dobavitelj v obvestilu tudi obvestiti.    

   

Obveznost objavljanja sestave proizvodnih virov

Dobavitelji električne energije morajo odjemalcem na izdanih računih za dobavljeno električno energijo, na promocijskih gradivih in na spletu prikazati:

  • delež posameznega proizvodnega vira energije v celotni strukturi električne energije;
  • vsaj navedbo sklica na obstoječe referenčne vire (npr. spletne strani, kjer so javno dostopni podatki o vplivih na okolje, izraženi z emisijami CO2 in količinami radioaktivnih odpadkov, ki so posledica proizvodnje električne energije iz celotne strukture proizvodnih virov, ki jo je dobavitelj koristil v predhodnem letu);
  • informacije o pravicah odjemalcev v zvezi z metodami reševanja morebitnih sporov.

 

Dostop do podatkov o porabi

Dobavitelj mora odjemalce brezplačno periodično obveščati o njihovi porabi električne energije, o značilnostih porabe ter o možnostih učinkovite rabe energije, in sicer dovolj pogosto, da lahko odjemalci svojo porabo električne energije uravnavajo sami.
 
Distribucijski operater mora malim poslovnim odjemalcem, ki so uporabniki sistema, na katerem opravlja dejavnost operaterja, omogočiti učinkovit dostop do podatkov o porabi. Podatke o tem mora zagotoviti v primernem roku, pri čemer se upoštevajo zmogljivost opreme odjemalca za merjenje porabe, zadevni produkt električne energije in stroškovna učinkovitost takšnih ukrepov. Podatke zagotovi najmanj za obdobje preteklih pet let, razen za osebne podatke, za katere veljajo drugačni roki. Malim poslovnim odjemalcem in njihovim pooblaščencem te storitve ni mogoče dodatno zaračunati.
 
Podrobnejši način dostopa do podatkov o porabi uredi distribucijski operater v sistemskih obratovalnih navodilih.

 

Meta informacije
Datum objave
08.10.2014 08:55
Datum posodobitve
29.03.2022 15:36
Ključne besede
poraba moja poraba obveščanje sestava proizvodnih virov proizvodni viri
Področja
Poslovni odjemalci Električna energija Skupna kontaktna točka