Pravica do obveščenosti

Obveščanje odjemalcev

Distribucisjki operater mora pred sklenitvijo pogodbe o uporabi sistema obvestiti uporabnika sistema o pravicah in obveznostih izbire dobavitelja in seznaniti končnega odjemalca s seznamom dobaviteljev končnim odjemalcem.

 

Distribucijski operater mora pred priključitvijo na sistem obvestiti malega poslovnega odjemalca o njegovih pravicah in obveznostih v zvezi z izbiro dobavitelja in v zvezi z zasilno oskrbo.

 

Dobavitelj mora malim poslovnim odjemalcem najmanj z objavo na svoji spletni strani zagotoviti pregledne informacije o veljavnih cenah in tarifah ter splošnoveljavnih pogojih v zvezi z dobavo elektrike.

 

Spremembo splošnih pogodbenih pogojev mora dobavitelj neposredno ter na pregleden in razumljiv način sporočiti malemu poslovnemu odjemalcu najmanj en mesec pred njihovo uveljavitvijo, če se sprememba nanaša na izpolnjevanje pogodbe z malim poslovnim odjemalcem. Zaradi spremembe splošnih pogodbenih pogojev ima mali poslovni odjemalec pravico odstopiti od pogodbe o dobavi v roku enega meseca po začetku veljave spremenjenih splošnih pogojev brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni, o čemer ga mora dobavitelj v obvestilu tudi obvestiti. Navedeno velja tudi za spremembo cen elektrike, ki lahko pomeni povišanje plačila za malega poslovnega odjemalca. 

    

Obveznost objavljanja sestave proizvodnih virov

Dobavitelji električne energije morajo odjemalcem na izdanih računih za dobavljeno elektriko, na promocijskih gradivih in na spletu prikazati:

  • delež posameznega proizvodnega vira energije v celotni strukturi električne energije;
  • vsaj navedbo sklica na obstoječe referenčne vire (npr. spletne strani, kjer so javno dostopni podatki o vplivih na okolje, izraženi z emisijami CO(2) in količinami radioaktivnih odpadkov, ki so posledica proizvodnje električne energije iz celotne strukture proizvodnih virov, ki jo je dobavitelj koristil v predhodnem letu);
  • informacije o pravicah odjemalcev v zvezi z metodami reševanja morebitnih sporov.

 

Dostop do podatkov o porabi

Dobavitelj mora odjemalce brezplačno periodično obveščati o njihovi porabi, o značilnostih porabe ter o možnostih učinkovite rabe energije, in sicer dovolj pogosto, da lahko odjemalci sami uravnavajo svojo porabo električne energije.

 

Dobavitelj mora dati končnim odjemalcem na voljo informacije o obračunu dvakrat oziroma štirikrat na leto. Te informacije morajo vključevati:

  • veljavne dejanske cene,
  • dejansko porabo energije in dejanske stroške v obračunskem obdobju,
  • primerjavo porabe energije odjemalca s porabo energije v istem obdobju prejšnjega leta, kadar je to mogoče in
  • primerjavo s povprečnim normaliziranim ali referenčnim porabnikom energije iz iste porabniške kategorije vedno, kadar je to mogoče in koristno.

 

Distribucijski operater mora odjemalcem, ki so uporabniki sistema, na katerem opravlja dejavnost operaterja, omogočiti dostop do podatkov o porabi. Podatke o tem mora zagotoviti v primernem roku, pri čemer se upoštevajo zmogljivost opreme odjemalca za merjenje porabe, zadevni produkt električne energije in stroškovna učinkovitost takšnih ukrepov. Stroški dostopa morajo ustrezati neposrednim stroškom storitve operaterja. Odjemalcem te storitve ni mogoče dodatno zaračunati.

 

Podrobnejši način dostopa do podatkov o porabi uredi distribucijski operater v sistemskih obratovalnih navodilih.

Meta informacije
Datum objave
08.10.2014 08:55
Datum posodobitve
29.10.2021 15:24
Ključne besede
poraba moja poraba obveščanje sestava proizvodnih virov proizvodni viri
Področja
Poslovni odjemalci Električna energija Skupna kontaktna točka