Pravica do pravnega varstva

Spor z operaterjem

Agencija odloča na prvi stopnji v sporih in na drugi stopnji o pritožbi v zvezi s soglasjem za priključitev na sistem. Spore, ki izvirajo iz razmerij med uporabniki sistema električne energije in dobavitelji električne energije na eni strani ter operaterji oziroma operaterjem trga z električno energijo na drugi strani, rešuje agencija v upravnem postopku. Zoper odločitev agencije ni pritožbe, je pa mogoče vložiti tožbo na upravnem sodišču.

 

Spor z dobaviteljem

Dobavitelj električne energije zagotovi pregleden, enostaven in brezplačen notranji postopek obravnave pritožb končnih odjemalcev, ki se malim poslovnim odjemalcem zagotovi v izvensodnem postopku skladno z zakonom, ki ureja mediacijo v civilnih in gospodarskih zadevah. Spori med malimi poslovnimi odjemalci in dobavitelji pa se lahko rešujejo tudi pred pristojnim sodiščem.

Meta informacije
Datum objave
08.10.2014 09:14
Datum posodobitve
29.03.2022 15:43
Ključne besede
spor z operaterjem spor z dobaviteljem reševanje sporov
Področja
Poslovni odjemalci Električna energija Skupna kontaktna točka