Pravice, povezane s pogodbo o dobavi

Pravica do sklenitve pogodbe z dobaviteljem

Končni odjemalci električne energije imajo pravico do dobave električne energije na podlagi odprte pogodbe o dobavi z dobaviteljem ne glede na državo članico Evropske unije, v kateri je dobavitelj registriran. Dobavitelj mora pred sklenitvijo pogodbe o dobavi izpolnjevati določene zahteve o izvajanju dejavnosti dobave na trgu z električno energijo v Republiki Sloveniji.

Vsak končni odjemalec lahko neodvisno od pogodb o dobavi električne energije in morebitnih že veljavnih pogodb o agregiranju prosto sklepa pogodbe o energetskih storitvah, tudi z neodvisnimi agregatorji, ter lahko skupaj s tistimi, ki ponujajo prilagajanje odjema prek agregatorja, nediskriminatorno delujejo na vseh trgih električne energije.


Končni odjemalci imajo pravico delovati kot aktivni odjemalci, ne da bi zanje veljali nesorazmerje ali diskriminatorne zahteve glede vstopa na trg, postopki in plačila v zvezi s tem ter omrežnine, ki ne odražajo stroškov.

 

Predpisana vsebina in oblika pogodbe o dobavi

Pogodba o dobavi med malim poslovnim odjemalcem in dobaviteljem mora biti sklenjena v pisni ali elektronski obliki v skladu s predpisi o elektronskem poslovanju in mora določati najmanj naslednje:

 • ime in naslov dobavitelja,
 • ceno in plačilne pogoje,
 • oznako prevzemno-predajnih mest in merilnih točk, na katere se nanaša pogodba,
 • delež celotnega odjema prevzemno-predajnega mesta, ki ga pokriva pogodba o dobavi, v primeru več dobaviteljev s sorazmerno porazdelitvijo dobave (ključ delitve odjema na merilni točki),
 • pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi z neizpolnjevanjem pogodbe,
 • vrste storitev, ki ji izvaja dobavitelj, in ponujeno raven kakovosti storitev,
 • načine za pridobitev podatkov o vseh veljavnih tarifah in stroških vzdrževanja, če je vzdrževanje del pogodbenih storitev,
 • trajanje pogodbe, pogoje za podaljšanje in odpoved pogodbe ali storitev ter navedbo, ali je dovoljen brezplačen odstop od pogodbe,
 • dogovore o nadomestilu in povračilu, če ni dosežena raven kakovosti storitev iz pogodbe, vključno z dobaviteljevim nenatančnim ali zapoznelim obračunavanjem dobavljene elektrike in dodatnih storitev,
 • način za sprožitev postopkov za obravnavo pritožb v zvezi z dobavo električne energije ter
 • informacije o pravicah malih poslovnih odjemalcev, vključno z obravnavanjem pritožb in vsemi informacijami, ki jih morajo dobavitelji pregledno sporočati ob pošiljanju računov in na svojih spletnih straneh.

 

Pravica odstopa od pogodbe o dobavi

Mali poslovni odjemalec lahko odstopi od pogodbe o dobavi brez plačila pogodbene kazni, odškodnine, nadomestila ali kakršnega koli drugega plačila zaradi odstopa od pogodbe pred določenim rokom, če odpoved začne učinkovati najmanj eno leto po sklenitvi pogodbe.


Zaradi menjave dobavitelja lahko mali poslovni odjemalec od pogodbe o dobavi odstopi brez odpovednega roka. Če v primeru iz prejšnjega odstavka odstop učinkuje prej kot eno leto po sklenitvi pogodbe, nosi odjemalec posledice, ki jih za predčasni odstop od pogodbe o dobavi določa pogodba.

 

Splošni pogodbeni pogoji

Sestavni del pogodbe o dobavi so splošni pogodbeni pogoji, ki morajo biti pravični in znani vnaprej, dobavitelj pa jih mora malemu poslovnemu odjemalcu zagotoviti pred sklenitvijo pogodbe, tudi če se pogodbe sklepajo po posrednikih.


Splošni pogodbeni pogoji morajo biti pregledni, objavljeni v jasnem in razumljivem jeziku ter ne smejo vsebovati nepogodbenih ovir za uveljavljanje pravic odjemalcev, na primer preobsežne pogodbene dokumentacije.
 
Spremembo splošnih pogodbenih pogojev mora dobavitelj neposredno ter pregledno in razumljivo sporočiti malemu poslovnemu odjemalcu najmanj dva tedna pred njihovo uveljavitvijo, če se sprememba nanaša na izpolnjevanje pogodbe z malim poslovnim odjemalcem. Zaradi spremembe splošnih pogodbenih pogojev ima mali poslovni odjemalec pravico odstopiti od pogodbe o dobavi v roku enega meseca po začetku veljave spremenjenih splošnih pogojev brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni, o čemer ga mora dobavitelj v obvestilu tudi obvestiti. Navedeno velja tudi za spremembo cen električne energije, ki lahko pomeni povišanje plačila za malega poslovnega odjemalca.
 
Splošni pogodbeni pogoji za male poslovne odjemalce so objavljeni na spletnih straneh posameznih dobaviteljev električne energije malim poslovnim odjemalcem.

 

Varstvo pred zavajajočimi in nepoštenimi načini prodaje

Dobavitelj ne sme sam ali prek posrednikov oziroma zastopnikov pri prodaji električne energije uporabljati zavajajočih ali nepoštenih poslovnih praks, ki vključujejo zlasti:

 • neresnično ali zavajajočo predstavitev družbe, ki jo oseba, ki nagovarja končnega odjemalca, zastopa oziroma v imenu in za račun katere deluje;
 • zavajajočo predstavitev ponudbe dobavitelja končnemu odjemalcu;
 • navajanje neresničnih razlogov za obisk končnega odjemalca;
 • neresnične ali zavajajoče navedbe v zvezi s pogodbenim razmerjem.

 

Meta informacije
Datum objave
07.10.2014 15:14
Datum posodobitve
29.03.2022 15:34
Ključne besede
moje pravice pogodba o dobavi dobavna pogodba splošni pogodbeni pogoji pogodbeni pogoji
Področja
Poslovni odjemalci Električna energija Skupna kontaktna točka