Moja poraba

Dostop do podatkov o porabi

Dobavitelj mora končne odjemalce brezplačno periodično obveščati o njihovi porabi elektrike, o značilnostih porabe ter o možnostih učinkovite rabe energije, in sicer dovolj pogosto, da lahko odjemalci svojo porabo uravnavajo sami. V ta namen se na računu za dobavljeno električno energijo nahaja podatek o pretekli porabi odjemalca. Če se pri odjemalcu stanje porabljene električne energije odčitava enkrat na leto, se mesečna poraba oceni v obliki pavšala (ene dvanajstine porabe iz preteklega obdobja). Za natančnejšo oceno pavšala je priporočljivo, da odjemalec tudi med letom sam javlja stanje števca dovolj pogosto. Obračunavanje po dejanski porabi je omogočeno le na področjih, ki so opremljena z naprednimi merilnimi sistemi.

Operater sistema mora odjemalcem, ki so uporabniki sistema, na katerem opravlja dejavnost operaterja, omogočiti dostop do podatkov o njihovi porabi. Podatke o tem mora zagotoviti v primernem roku, pri čemer se upoštevajo zmogljivost opreme odjemalca za merjenje porabe, zadevni produkt elektrike in stroškovna učinkovitost takšnih ukrepov. Operater sistema mora dostop do podatkov omogočiti tudi drugi pravni ali fizični osebi, ki zahtevi za dostop do podatkov o porabi odjemalca predloži pooblastilo odjemalca za vsak primer posebej ali za vse bodoče primere do preklica. Stroški dostopa morajo ustrezati neposrednim stroškom storitve operaterja. Končnim odjemalcem te storitve ni mogoče dodatno zaračunati.

 

Enotarifno ali dvotarifno merjenje

Porabo električne energije beleži ustrezna merilna naprava (števec električne energije). Glede na opredelitev vrste odjema v soglasju za priključitev ločimo enotarifno (ET) in dvotarifno (VT, MT) merjenje porabljene električne energije. Za slednje je obvezna priključitev tudi krmilne naprave (stikalne ure), razen v primerih, ko ima odjemalec nameščeno sodobnejšo merilno-krmilno napravo (digitalni števec).

Odjemalec ima pravico izvesti postopek prehoda z enotarifnega v dvotarifno merjenje ali obratno.

Več informacij v zvezi z merjenjem električne energije je na voljo na spletnih straneh SODO.

 

Napredni merilni sistemi

Operater sistema mora gospodinjskim odjemalcem in drugim uporabnikom sistema zagotoviti uvajanje naprednih merilnih sistemov, ki spodbujajo dejavno sodelovanje odjemalcev na trgu z električno energijo, omogočajo obračunavanje po dejanski porabi, uporabo novih načinov obračunavanja, ki so prilagojeni ponudbi in povpraševanju na trgu, ter izvajanje storitev ponudnikov na trgu.

Meta informacije
Datum objave
11.09.2014 13:52
Datum posodobitve
29.10.2021 13:18
Ključne besede
poraba moja poraba vt mt kwh števec odčitek odčitavanje
Področja
Gospodinjski odjemalci Električna energija Maloprodajni trg Skupna kontaktna točka