Udeleženci na trgu z električno energijo

Udeleženci trga z električno energijo so proizvajalci, trgovci in dobavitelji, ki dobavljajo električno energijo odjemalcem. Električna energija se od elektrarn do odjemalcev prenaša po prenosnem in distribucijskih omrežjih, za kar so odgovorni operaterji omrežij.

 

Shematski prikaz udeležencev na trgu z električno energijo

Shematski prikaz - udeleženci na trgu z električno energijo

 

Proizvodnja električne energije

Električno energijo proizvajajo elektrarne, ki uporabljajo različne obnovljive (npr. voda, veter, sonce) in neobnovljive (premog, nafta, plin, jedrsko gorivo) vire energije. Odprtje trga odjemalcem omogoča tudi izbiro električne energije glede na način proizvodnje oziroma glede na uporabljeni energetski vir. Okoljsko ozaveščeni odjemalci lahko izbirajo električno energijo, proizvedeno na okolju prijaznejši način, na primer iz obnovljivih virov energije ali v objektih za soproizvodnjo toplote in električne energije.

 

Prenosni sistem

Naloge sistemskega operaterja prenosnega omrežja opravlja javno podjetje Elektro-Slovenija, d.o.o. (ELES). Visokonapetostno omrežje, ki vključuje  400-, 220- in 110-kV objekte, omogoča zanesljivo in kakovostno oskrbo z električno energijo večjim odjemalcem in distribucijskim podjetjem. ELES izvaja naloge na področju vzdrževanja, razvoja in gradnje prenosnega omrežja, vodenja in obratovanja prenosnega omrežja ter zagotavljanja sistemskih storitev.

 

Distribucijski sistem

Z distribucijskimi omrežji upravlja družba SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o. Na podlagi pogodbe o najemu infrastrukture za distribucijo električne energije lastniki distribucijskega omrežja v imenu SODO, d.o.o., zagotavljajo storitve na distribucijskih omrežjih:

Distribucijska omrežja obsegajo elektroenergetske vode in naprave na nizkonapetostnem nivoju (0,4 kV), srednjenapetostnem nivoju (10, 20 in 35 kV) in v posameznih primerih tudi na visokonapetostnem nivoju (110 kV).

 

Odprtje trga z električno energijo

S popolnim odprtjem trga z električno energijo (1. julij 2007) je električna energija postala tržno blago. Trg je v Sloveniji povsem odprt, kar pomeni, da lahko vsi odjemalci prosto izbirajo svojega dobavitelja električne energije. 

 
Meta informacije
Datum objave
11.09.2014 15:43
Datum posodobitve
19.05.2022 17:16
Področja
Gospodinjski odjemalci