Kakovost oskrbe

Oskrba z električno energijo je danes ena najpomembnejših storitev. Odjemalec električne energije pričakuje, da je električna energija na voljo takrat, ko jo potrebuje, in da vse naprave delujejo varno in zadovoljivo. V vsakdanjem življenju pomeni zanesljivost oskrbe čim manj prekinitev in če nastopijo, potem naj bodo čim krajše. Varno in zadovoljivo delovanje naprav je omogočeno takrat, ko se napravam dovaja kakovostna električna energija, ki je v mejah toleranc, predpisanih za napetost in frekvenco. Tudi kratkotrajne motnje, ki so naložene na osnovno obliko napetosti, lahko povzročijo nepravilno delovanje naprav.

 

Kakovost oskrbe v okviru izvajanja dejavnosti operaterja sistema se ugotavlja glede na naslednje dimenzije kakovosti:

  • neprekinjenost napajanja, ki se nanaša na število in trajanje prekinitev, ki jih zazna odjemalec;
  • komercialno kakovost, ki se ukvarja s storitvami med dobaviteljem oziroma operaterjem sistema in odjemalcem, in
  • kakovost napetosti, ki se nanaša na tehnične karakteristike napetosti, merljive na prevzemno-predajnem mestu odjemalca.

Operater sistema je odgovoren za kakovost oskrbe, tudi v primeru, če sam ne opravlja vseh storitev, glede katerih se ugotavljajo dosežene vrednosti parametrov posameznih dimenzij kakovosti, razen če gre za najemodajalce in vzdrževalce, ki odgovarjajo za kakovost skupaj z operaterjem sistema.

 

Zajamčeni standardi kakovosti oskrbe

Minimalni standardi kakovosti oskrbe operaterja sistema v obliki zajamčenih standardov, ki jih mora zagotavljati, so določeni z minimalnimi vrednostmi parametrov kakovosti storitev, ki jih mora operater sistema zagotavljati za vsako prevzemno-predajno mesto. Če operater sistema posameznemu uporabniku sistema krši zajamčeni standard kakovosti in je kršitev nastala zaradi operaterja sistema, je dolžan uporabniku sistema na njegovo pisno zahtevo plačati nadomestilo. Če operater uporabniku sistema nadomestila ne plača v predpisanem roku po vložitvi pisne zahteve, odloči o pravici do nadomestila na zahtevo uporabnika sistema agencija. Postopka določitve nadomestila agencija ne more uvesti po uradni dolžnosti. Ne glede na plačilo nadomestila lahko uporabnik sistema od operaterja po splošnih predpisih o odškodninski odgovornosti zahteva povrnitev škode zaradi kršitve zajamčenega standarda kakovosti, če škoda presega plačano nadomestilo.

 

Zaščitni ukrepi zaradi kriznih stanj v elektroenergetskem sistemu

Če na energetskem trgu nastopi nenadna kriza in so ogroženi zdravje ljudi, varnost opreme in naprav ali celovitost elektroenergetskega sistema, lahko operater prenosnega sistema uvede ukrepe, s katerimi omeji dobavo energije določenim kategorijam odjemalcev, določi vrstni red omejitev, določi način uporabe energije in obvezno proizvodnjo energije. Operater prenosnega sistema izvaja ukrepe v sodelovanju z operaterjem distribucijskega sistema. Ukrepi morajo biti izvedeni tako, da se v najmanjši meri povzroča motnje v delovanju notranjega trga z električno energijo, ter po obsegu in trajanju ne smejo preseči okvira, ki je nujno potreben za odpravo posledic pomanjkanja in vzpostavitev normalnega delovanja sistema. Operater sistema mora o uvedbi ukrepov in pogojih njihovega izvajanja nemudoma obvestiti ministrstvo, pristojno za energijo, to pa mora o sprejetih ukrepih nemudoma obvestiti druge države članice Evropske unije in Evropsko komisijo.

Meta informacije
Datum objave
11.09.2014 14:11
Datum posodobitve
29.10.2021 13:25
Ključne besede
neprekinjenost napajanja kakovost napetosti komercialna kakovost
Področja
Gospodinjski odjemalci Električna energija Distribucija Prenos Pravila in standardi Kakovost oskrbe Skupna kontaktna točka