Kako postanem odjemalec?

Vsak odjemalec, ki se želi priključiti na elektroenergetsko omrežje, mora na podlagi vloge za izdajo soglasja za priključitev pri distribucijskem operaterju pridobiti soglasje za priključitev na elektroenergetsko omrežje.

 

Distribucijski operater v soglasju za priključitev predpiše pogoje za priključitev odjemalca na elektroenergetsko omrežje v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijski sistem električne energije (SONDSEE).

 

Postopek priključitve na elektroenergetsko omrežje

  1. Odjemalec pošlje distribucijskemu operaterju oziroma distribucijskemu podjetju izpolnjeno vlogo za pridobitev soglasja za priključitev novega odjemalca.

  2. Distribucijski operater izda soglasje za priključitev, če so za to dane elektroenergetske in tehnične možnosti. Predpiše tehnične in finančne pogoje za priključitev. Določi tudi priključno moč, na podlagi katere se odjemalcu zaračuna omrežnina za priključno moč, ki jo mora odjemalec plačati pred priključitvijo na omrežje.

  3. Distribucijski operater lahko zavrne izdajo soglasja za priključitev, če odjemalec ne izpolnjuje predpisanih pogojev za priključitev ali bi priključitev odjemalca povzročila distribucijskemu operaterju nastanek nesorazmernih stroškov, ki nastanejo zaradi razširitve ali ojačitve sistema. Distribucijski operater pa je na zahtevo zavrnjenega odjemalca dolžan izvesti potrebne razširitve ali ojačitve sistema, če je odjemalec sam pripravljen plačati nesorazmerne stroške (stroške razširitve oz. ojačitve sistema, ki presegajo sorazmerne stroške).

  4. Na podlagi izdanega soglasja mora njegov imetnik v dveh letih izpolniti vse zahteve iz soglasja za priključitev. Če se gradi nov objekt, za katerega je treba po predpisih pridobiti gradbeno dovoljenje, mora imetnik soglasja v zgoraj navedenem roku distribucijskemu operaterju predložiti dokazilo o vložitvi vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.

  5. Po dokončnosti soglasja za priključitev in pred začetkom gradnje priključka  skleneta imetnik soglasja in distribucijski operater pogodbo o priključitvi. V njej se določijo vsa medsebojna razmerja v zvezi s plačilom priključka, njegovo izvedbo, premoženjskimi vprašanji, vzdrževanjem priključka in druga medsebojna razmerja, ki zadevajo priključek in priključitev. Priključek zajema sestav električnih vodov in naprav, ki je nujen za priključitev enega odjemalca na omrežje in ga distribucijski operater opredeli v soglasju za priključitev.

  6. Po izvedbi priključka odjemalec poda distribucijskemu operaterju pisno vlogo za priključitev objekta. Pri pregledu priključka distribucijski operater tudi preveri, ali so izpolnjeni pogoji, predpisani v soglasju.

  7. Pred začetkom odjema odjemalec izbere svojega dobavitelja električne energije, ki lahko na podlagi sklenjene pogodbe o dobavi v njegovem imenu z distribucijskim operaterjem sklene pogodbo o uporabi sistema.

  8. S podpisom pogodbe o uporabi sistema mora distribucijski operater najpozneje v 8 delovnih dneh omogočiti odjem električne energije.

 

Več informacij v zvezi s postopkom priključitve na elektroenergetsko omrežje je na voljo na spletnih straneh SODO.

Meta informacije
Datum objave
26.08.2014 20:32
Datum posodobitve
25.05.2021 10:14
Ključne besede
odjemalec sodo soglasje za priključitev elektrooperater
Področja
Gospodinjski odjemalci Skupna kontaktna točka