Kako postanem odjemalec?

Vsak odjemalec, ki se želi priključiti na elektroenergetsko omrežje, mora na podlagi vloge za izdajo soglasja za priključitev pri operaterju pridobiti soglasje za priključitev na elektroenergetsko omrežje.

Operater sistema v soglasju za priključitev predpiše pogoje za priključitev odjemalca na elektroenergetsko omrežje v skladu s Splošnimi pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije in Sistemskimi obratovalnimi navodili.

Postopek priključitve na elektroenergetsko omrežje

  1. Odjemalec pošlje distribucijskemu podjetju izpolnjeno vlogo za pridobitev soglasja za priključitev novega odjemalca.

  2. Operater sistema izda soglasje za priključitev, če so za to dane elektroenergetske in tehnične možnosti. Predpiše tehnične in finančne pogoje za priključitev. Določi tudi omrežnino za priključno moč, ki jo mora odjemalec plačati pred priključitvijo na omrežje.

  3. Na podlagi izdanega soglasja mora njegov imetnik v dveh letih izpolniti vse zahteve iz soglasja za priključitev. Če se gradi nov objekt, za katerega je treba po predpisih pridobiti gradbeno dovoljenje, mora imetnik soglasja v zgoraj navedenem roku izdajatelju soglasja predložiti dokazilo o vložitvi vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.

  4. Po dokončnosti soglasja za priključitev in pred priključitvijo skleneta imetnik soglasja in operater sistema pogodbo o priključitvi. V njej se določijo vsa medsebojna razmerja v zvezi s plačilom priključka, njegovo izvedbo, premoženjskimi vprašanji, vzdrževanjem priključka in druga medsebojna razmerja, ki zadevajo priključek in priključitev.

  5. Po izvedbi priključka odjemalec poda operaterju sistema pisno vlogo za priključitev objekta. Pri pregledu priključka tudi preveri, ali so izpolnjeni pogoji, predpisani v soglasju.

  6. Če priključek ne postane del distribucijskega omrežja, mora odjemalec pred sklenitvijo pogodbe o priključitvi z izvajalcem, registriranim za dejavnost, s katero se izvaja vzdrževanje omrežij, skleniti pogodbo, s katero se dogovorita o vzdrževanju priključka.

  7. Pri pregledu priključka izvajalec distribucijske dejavnosti določi številko merilnega mesta oziroma številko odjemnega mesta. V tem času se uporabnik tudi odloči za dobavitelja električne energije, ki lahko na podlagi sklenjene pogodbe o dobavi v njegovem imenu z operaterjem sklene pogodbo o dostopu do omrežja.

  8. S podpisom pogodbe o dostopu do omrežja mora operater sistema najpozneje v 8 delovnih dneh omogočiti odjem električne energije.

Več informacij v zvezi s postopkom priključitve na elektroenergetsko omrežje je na voljo na spletnih straneh SODO.

Meta informacije
Datum objave
26.08.2014 20:32
Datum posodobitve
22.07.2019 13:45
Ključne besede
odjemalec sodo soglasje za priključitev elektrooperater
Področja
Gospodinjski odjemalci Skupna kontaktna točka