Omrežnina za elektroenergetsko omrežje

Omrežnino za elektroenergetsko omrežje agencija določa skladno z Aktom o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje.

Metodologija za obračunavanje omrežnine opredeljuje postopke in elemente, ki narekujejo operaterjem elektroenergetskih omrežij način obračuna omrežnine, in določa razvrstitev odjemalcev v različne tarifne skupine.

Metodologija za določitev regulativnega okvira opredeljuje izhodišča ekonomskega reguliranja gospodarskih javnih služb dejavnosti elektrooperaterjev ter določa upravičene stroške za elektroenergetska omrežja za posamezno regulativno obdobje.

Tarifne postavke omrežnine

Tarifne postavke za omrežnino so določene za:

  1. omrežnino za prenosni sistem
  2. omrežnino za distribucijski sistem
  3. omrežnino za priključno moč
  4. omrežnino za čezmerno prevzeto jalovo energijo

Tarifne postavke za omrežnino so določene na podlagi upoštevanja upravičenih stroškov elektrooperaterjev in napovedane količinske porabe električne energije v regulativnem obdobju. Agencija določi regulativni okvir za elektrooperaterja in tarifne postavke z odločbo. Elektrooperater je dolžan tarifne postavke za obračun omrežnine objaviti na svoji spletni strani.

Omrežnine za prenosni sistem, distribucijski sistem in priključno moč so namenjene pokrivanju stroškov elektrooperaterjev, ki se nanašajo na vzdrževanje in delovanje ter razvoj sistema. Omrežnina za prenosni sistem je namenjena tudi pokrivanju stroškov sistemskih storitev. V okviru omrežnine za distribucijski sistem je omogočen tudi obračun na podlagi modela kritične konične tarife.

Omrežnina za čezmerno prevzeto jalovo energijo je namenjena pokrivanju stroškov elektrooperaterja za zagotavljanje napetostnih razmer v omrežju, hkrati pa spodbuja uporabnike k zmanjševanju porabe jalove energije.

Izračun stroška za uporabo omrežja

"Izračun stroška za uporabo omrežja" je storitev, ki omogoča izračun omrežnine po posameznih odjemnih skupinah.

Izračun stroška za uporabo omrežja


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
02.10.2014 10:37
Datum posodobitve
22.07.2019 13:55
Ključne besede
omrežnina omrežnina za prenosno omrežje tarifne postavke omrežnina za distribucijsko omrežje omrežnina za sistemske storitve
Področja
Gospodinjski odjemalci Električna energija Skupna kontaktna točka