Predpisi vlade RS

  • Uredba o določitvi cene električne energije Uradni list RS 107/23
  • Uredba o določitvi cene električne energije Uradni list RS 45/23
  • Uredba o merilih za opredelitev in ocenjevanje števila energetsko revnih gospodinjstev Uradni list RS 132/22
  • Uredba o razmejitvi 110 kV omrežja v distribucijski in prenosni sistem Uradni list RS 35/15 28/21 172/21 - ZOEE Neuradno prečiščeno besedilo akta

Predpisi ministrstva

  • Pravilnik o metodologiji za razvrščanje odjemalcev Uradni list RS 100/23
  • Pravilnik o merilnih instrumentih Uradni list RS 19/16 98/23 Neuradno prečiščeno besedilo akta
  • Pravilnik o tehničnih zahtevah, ki se presojajo v postopku priključevanja proizvodnih naprav na distribucijsko omrežje Uradni list RS 166/22
  • Pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev proizvodnih naprav električne energije na distribucijsko omrežje in o izvajanju 5. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2016/631 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje Uradni list RS 97/21
  • Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za gradnjo, obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih nizkonapetostnih vodov Uradni list RS 21/20

Splošni akti Agencije za energijo

Splošni akti operaterjev

Sistemski operater

  • Sistemska obratovalna navodila za prenosni sistem električne energije Republike Slovenije Uradni list RS 29/16

Distribucijski operater

Operater trga