Ukrepi in storitve

Zavezancem so za doseganje prihrankov pri končnih odjemalcih na voljo naslednji ukrepi (5. člen uredbe):

 • ukrepi učinkovite rabe energije pri proizvodnji toplote v javnem in storitvenem sektorju ter industriji,
 • ukrepi učinkovite rabe energije v eno-, dvo- in večstanovanjskih stavbah,
 • ukrepi učinkovite rabe energije v prometu,
 • ukrepi za povečanje učinkovitosti sistemov daljinskega ogrevanja.

Zavezanci lahko med prihranki uveljavljajo tudi prihranke primarne energije, ki bodo doseženi v sektorjih pretvorbe, distribucije in prenosa energije, vključno z infrastrukturo za učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje. Pri tem imajo na voljo naslednje ukrepe:

 • celovita prenova toplotne postaje,
 • ukrepi za povečanje učinkovitosti sistema za distribucijo toplote in
 • vgradnja naprav za proizvodnjo toplote za daljinsko ogrevanje, tako da sistemi daljinskega ogrevanja dosegajo kriterije za energetsko učinkovite sisteme daljinskega ogrevanja.

Za izračun prihranka energije pri posameznem ukrepu se uporabijo metode, ki so opredeljene v Pravilniku o metodah za določanje prihrankov energije (v nadaljevanju pravilnik). Ukrepi, ki nimajo določenega izračuna za prihranke energije v pravilniku, se na osnovi tretjega odstavka 8. člena uredbe izračunajo na podlagi izvedenega energetskega pregleda.

Ukrepi učinkovite rabe energije pri proizvodnji toplote v javnem in storitvenem sektorju ter industriji

 • celovita obnova stavb;
 • obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb;
 • vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije;
 • vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave v stavbah;
 • energetsko učinkovita zunanja razsvetljava;
 • energetsko učinkoviti gospodinjski aparati;
 • vgradnja energetsko učinkovitih elektromotorjev;
 • vgradnja frekvenčnih pretvornikov;
 • povečanje učinkovitosti sistemov za pripravo komprimiranega zraka;
 • vgradnja naprav za učinkovito soproizvodnjo;
 • zamenjava električnih peči z novimi kotli na lesno biomaso;
 • zamenjava električnih peči z novimi kotli na plin;
 • zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli z visokim izkoristkom na lesno biomaso;
 • zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli z visokim izkoristkom na plin;
 • vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote;
 • namestitev opreme za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri odjemalcih;
 • vgradnja naprednih merilnih sistemov;
 • uvedba sistema upravljanja z energijo;
 • optimizacija tehnoloških procesov, ki temelji na izvedenem energetskem pregledu.

 

Ukrepi učinkovite rabe energije v eno-, dvo- in večstanovanjskih stavbah

 • vgradnja sprejemnikov sončne energije; 
 • vgradnja toplotnih črpalk; 
 • posodobitev sistemov za skupno ogrevanje v večstanovanjskih stavbah, vključno s toplotnimi postajami, ki vključuje vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema; 
 • optimizacija delovanja sistema ogrevanja v večstanovanjskih stavbah;
 • vgradnja naprav za učinkovito soproizvodnjo; 
 • zamenjava električnih peči z novimi kotli z visokim izkoristkom na plin; 
 • zamenjava električnih peči z novimi kotli z visokim izkoristkom na biomaso;
 • zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli z visokim izkoristkom na plin;
 • zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli z visokim izkoristkom na biomaso;
 • vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave;
 •  energetsko učinkoviti gospodinjski aparati;
 • vgradnja naprednih merilnih sistemov;
 • uvedba naprednih načinov merjenja in obračunavanja energije. 

 

Ukrepi učinkovite rabe energije v prometu

 • nakup električnih vozil,
 • nakup energetsko učinkovitih pnevmatik,
 • drugi ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti v prometu.

Ukrepi za povečanje učinkovitosti sistemov daljinskega ogrevanja

 • celovita prenova toplotne postaje,
 • zmanjšanje izgub sistemov za razvod toplote,
 • priklop stavb na učinkovit sistem daljinskega ogrevanja.
Meta informacije
Datum objave
15.10.2015 12:59
Datum posodobitve
07.01.2016 13:52
Ključne besede
učinkovita raba cilji ure energetska učinkovitost
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Toplota Učinkovita raba