Prekrški za neizvedene obveznosti energetske učinkovitosti

Zavezanec je v prekršku v naslednjih primerih:

  • če ne bo dosegel predpisanih ciljev prihranka energije glede na obveznost energetske učinkovitosti;
  • ne bo pravočasno oddal poročila Agenciji za energijo o doseženih prihrankih energije za preteklo leto in
  • če ne bo izvajal ukrepov za zmanjšanje porabe energije pri končnih odjemalcih in hkrati ne bo nakazoval finančnih sredstev za izvedbo programa URE Eko skladu.

Kazni so določene v določenem razponu, tako da so lahko izrečene sorazmerno glede na težo prekrška. Višina kazni je določena v 493. členu EZ-1. 

Tisti zavezanci, za katere bo agencija ugotovila, da so z izvajanjem energetskih storitev le delno dosegli cilje prihrankov energije glede na določeno obveznost, bodo od Eko sklada do 15. maja v tekočem letu prejeli položnico, na kateri bo izračunan znesek, ki bo enak razmerju prihranka energije, ki bi ga morali zavezanci doseči glede na obvezo. S plačilom položnice bodo v celoti izpolnili svojo obveznost.

Meta informacije
Datum objave
22.10.2015 11:31
Datum posodobitve
22.10.2015 11:38
Ključne besede
učinkovita raba cilji ure energetska učinkovitost prekrški
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Toplota Učinkovita raba