Doseženi prihranki energije

Dobavitelji energentov so v letu 2020 dosegli ciljni prihranek energije

V letu 2020 je bilo doseženih 295 GWh prihranka pri končni rabi energije.

 

Zavezanci so v letu 2019 prodali 49.352 GWh energentov končnim odjemalcem. Tako so morali v letu 2020 doseči prihranke v skupnem obsegu 252 GWh.

 

Večina prihrankov (86 %) je bila ustvarjena s petimi ukrepi: Sistemi soproizvodnje toplote in električne energije, Energetsko učinkovita razsvetljava v stavbah, Dodajanje aditiva pogonskemu gorivu, Zamenjava toplovodnih kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli z visokim izkoristkom na lesno biomaso in s tako imenovanimi »Drugimi« ukrepi, za katere je treba skladno z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije imeti izveden energetski pregled. 51 % vseh doseženih prihrankov je bilo pridobljenih v sektorju industrije in najmanj prihrankov se je ustvarilo v sektorju pretvorbe, in sicer le 3 %.

 

Z izvedenimi ukrepi so se znižali izpusti toplogrednih plinov za 91.921 t CO2/leto.

 

Objavljeni podatki so začasni, lahko se še spremenijo.

 

 

V letu 2019 so zavezanci dosegli 281 GWh prihranka končne energije

Zavezanci so v letu 2019 dosegli 281 GWh prihranka energije in ciljni prihranek 247 GWh presegli za 34 GWh. 

 

O doseženih prihrankih energije v letu 2019 je poročalo 239 zavezancev, med katerimi jih je 148 doseglo oziroma preseglo svojo obveznost. Največ prihrankov so ustvarili dobavitelji električne energije in tekočih goriv, ki so skupaj dosegli 144 GWh prihrankov, kar je 51 % vseh doseženih prihrankov. Glavnina prihrankov (199,85 GWh oziroma 71,12 %) je bila doseženih z ukrepi: izvedba sistemov soproizvodnje toplote in električne energije, energetsko učinkovita razsvetljava v stavbah, dodajanje aditiva pogonskemu gorivu in uvajanje sistemov upravljanja z energijo. Največ prihrankov je bilo ustvarjenih v industriji in gospodinjstvih, skupaj 167 GWh, kar predstavlja 59,4 % vseh doseženih prihrankov končne energije v letu 2019.

 

Z izvedenimi ukrepi so se izpusti toplogrednih plinov znižali za 138.117 t CO2/leto.

 

Objavljeni podatki so začasni, lahko se še spremenijo.

 

 

V letu 2018 doseženih 284,06 GWh prihranka pri končni rabi energije

Zavezanci za doseganje prihrankov pri končni rabi energije, to so dobavitelji elektrike, toplote, plina, tekočih in trdnih goriv, ki prodajajo energijo končnim odjemalcem na območju Republike Slovenije, so morali v letu 2018 zagotoviti prihranke energije v obsegu 0,75 % prodane energije končnim odjemalcem v letu 2017. Izjema so dobavitelji tekočih goriv, pri katerih je ciljni prihranek za leto 2018 znašal 0,25 % prodanih količin motornega bencina in dizelskega goriva končnim odjemalcem v letu 2017.

 

Agenciji je poročilo o doseženih prihrankih v letu 2018 v zakonskem roku posredovalo 240 zavezancev, kar je 94,5 % vseh evidentiranih zavezancev. Iz prejetih poročil zavezancev izhaja, da so v letu 2017 prodali 48.646 GWh energentov končnim odjemalcem. Tako so morali v letu 2018 doseči prihranke v skupnem obsegu 250,54 GWh.

 

Glede na oddana poročila so zavezanci dosegli 284,06 GWh prihranka energije, s čimer so presegli obvezni prihranek energije za 33,52 GWh. Skoraj polovica vseh doseženih prihrankov je bila ustvarjena s tremi ukrepi: nameščanje naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije, izvedba energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave v stavbah in aditiviranje dizelskega goriva. 37,28 % prihrankov končne energije je bilo ustvarjenih v sektorju industrije in le 2 % v zasebnem storitvenem sektorju. Z izvedenimi ukrepi doseženi prihranki energije so znižali izpuste toplogrednih plinov za 86.125,65 t CO2/leto.

 

Objavljeni podatki so začasni, lahko se še spremenijo med preverjanjem.

 

Več o rezultatih poročanja zavezancev o doseženih prihrankih lahko preberete v poročilu.

 

 

V letu 2017 doseženih 251,9 GWh prihranka pri končni rabi energije

Zavezanci, to so dobavitelji elektrike, plina, tekočih in trdnih goriv, ki prodajajo energijo končnemu odjemalcu na območju Republike Slovenije, so morali v letu 2017 doseči prihranke v obsegu 0,5 % prodane energije v letu 2016, dobavitelji tekočih goriv pa v obsegu 0,25 % prodanih količin motornega bencina in dizelskega goriva končnim odjemalcem v letu 2016.

 

Agenciji je poročilo o doseženih prihrankih v letu 2017 posredovalo 185 zavezancev, med katerimi jih je 124 doseglo oziroma preseglo svojo obveznost ciljnega prihranka s prispevkom k izvedbi ukrepov energetske učinkovitosti. Iz poročil zavezancev izhaja, da so v letu 2016 prodali 51.639,8 GWh energentov končnim odjemalcem. Tako so bili v letu 2017 obvezani doseči prihranke v skupnem obsegu 201,9 GWh.

 

Zavezanci so skupaj dosegli 251,7 GWh prihranka energije, s čimer so presegli obvezni prihranek energije za 49,7 GWh. Okoli 60 % vseh prihrankov je bilo doseženo z dvema ukrepoma, in sicer z aditiviranjem tekočih goriv in uvajanjem sistemov upravljanja z energijo. Posledično je bila tudi večina prihrankov dosežena v prometu in industriji, skupaj 180,1 GWh, kar je 71,4 % vseh doseženih prihrankov končne energije. Izvedeni ukrepi so znižali izpuste toplogrednih plinov za 72.848,7 t CO2/leto.

 

Več o rezultatih poročanja zavezancev o doseženih prihrankih lahko preberete v poročilu.

 

 

Zavezanci so v letu 2016 dosegli 327,29 GWh prihranka pri končni rabi energije

Zavezanci so z doseženimi 327,29 GWh prihranka pri končni rabi energije tudi v letu 2016 presegli ciljni prihranek in tako izpolnili zakonsko obveznost, kljub temu da so v letu 2016 s svojim prispevkom realizirali 174,87 GWh prihranka manj, kot v letu 2015.

 

Agenciji je poročilo o doseženih prihrankih v letu 2016 posredovalo 167 zavezancev, med katerimi jih je 128 doseglo oziroma preseglo svojo obveznost ciljnega prihranka s prispevkom pri izvedbi ukrepov energetske učinkovitosti. Iz poročil zavezancev izhaja, da so v letu 2015 prodali 46.425,75 GWh energentov končnim odjemalcem. Tako so bili v letu 2016 obvezani doseči prihranke v skupnem obsegu 176,80 GWh (0,25 % od prodaje motornega bencina in dizelskega goriva ter 0,50 % od ostalih energentov). To količino prihranka so zavezanci presegli za 150,49 GWh. Glavnina prihrankov je bila doseženih z ukrepom uvajanja sistemov upravljanja z energijo (42,55 %) in z aditiviranjem pogonskih goriv (30,16 %). Tako je bila tudi večina prihrankov realiziranih v sektorjih industrija in promet.

 

Več o rezultatih poročanja zavezancev o doseženih prihrankih lahko preberete v poročilu.

 

 

Doseženi prihranki energije zavezancev v sistemu energetske učinkovitosti v letu 2015

V letu 2016 je oddalo poročilo o doseženih prihrankih energije 183 zavezancev. Med temi je bilo 21 zavezancev, ki so ali poslali prazen obrazec ali pa so dejavnost dobave začeli izvajati v letu 2015 in so bili zato izvzeti iz obveznosti doseganja ciljnih prihrankov energije. Agencija je na podlagi zbranih podatkov s strani zavezancev izračunala, da so dobavitelji energije v letu 2014 prodali 50.285,01 GWh. Višina ciljnega prihranka energije je bila v letu 2015 enaka 0,25  % prodane energije v letu 2014 in je tako znašala 125,72 GWh. Zavezanci so z izvajanjem ukrepov dosegli 502,16 GWh in tako ciljni prihranek energije presegli za 376,44 GWh. S tem so zavezanci izpolnili svojo zakonsko obvezo.

 

Na podlagi oddanih poročil se je ugotovilo, da je 93 zavezancev doseglo prihranke energije, sedem jih je delno in 62 pa prihrankov ni doseglo. Dobavitelji so dosegali prihranke energije z izvajanjem večine predpisanih ukrepov, večina prihrankov energije je bilo doseženih z ukrepom drugi ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti v prometu, to je predvsem z dodajanjem aditivov pogonskim gorivom. Najvišje prihranke so zavezanci dosegli v sektorju gospodarstva in prometa.

 

Več o rezultatih poročanja zavezancev o doseženih prihrankih lahko preberete v poročilu.


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
22.10.2015 11:16
Datum posodobitve
19.12.2023 09:10
Ključne besede
poročanje učinkovita raba cilji ure energetska učinkovitost prihranek zavezanec
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Toplota Učinkovita raba