Nadomestilo distributerjem toplote

Vlada Republike Slovenije je 6. julija 2023 sprejela Uredbo o določitvi nadomestila distributerjem toplote iz sistemov daljinskega ogrevanja (Uradni list RS, št. 74/23, v nadaljevanju uredba o določitvi nadomestila), ki predpisuje način določitve primernega finančnega nadomestila distributerjem toplote iz sistemov daljinskega ogrevanja zaradi povzročitve občutne škode, ki je nastala distributerjem toplote zaradi uvedbe najvišje dovoljene višine tarifne postavke za variabilni del cene toplote za gospodinjske odjemalce. 

 

Najvišja dovoljena višina tarifne postavke za variabilni del cene toplote za gospodinjske odjemalce je bila določena z Uredbo o oblikovanju cene toplote iz daljinskega ogrevanja (Uradni list RS, št. 9/23) za obdobje od 1. januarja 2023 do 30. aprila 2023 in se nanaša na maksimalno vrednost tarifne postavke za variabilni del cene toplote za gospodinjske odjemalce in na prepoved dviga obstoječih tarifnih postavk za variabilni del cene toplote, če je bila ta nižja od predpisane. 

 

Uredba o določitvi nadomestila določa pogoje in merila za upravičenost do nadomestila, način izplačila primernega nadomestila ter da je organ, ki odloča o upravičenosti in višini nadomestila, Agencija za energijo (v nadaljevanju agencija).

 

Agencija na podlagi 6. in 8. člena uredbe o določitvi nadomestila objavlja obrazec za vložitev zahtevka za izplačilo nadomestila distributerjem toplote (v nadaljevanju obrazec zahtevka). 

 

Vlagatelji zahtevek za izplačilo nadomestila (obrazec zahtevka in obvezne priloge) vložijo na agencijo po elektronski pošti na naslov info@agen-rs.si, izjavo iz obrazca zahtevka, podpisano s strani osebe, pooblaščene za zastopanje, pa po redni pošti najpozneje do 8. septembra 2023. 


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
08.08.2023 09:08
Datum posodobitve
08.08.2023 12:06
Ključne besede
toplota distribucijski sistemi toplote regulacija
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Distribucija Drugo