Spor z operaterjem

Odločanje agencije v sporih 

Predmet spora in upravičenci

Če se spor nanaša na obveznosti, ki izvirajo iz uredbe Evropske unije, ZOEE ali na njegovi podlagi izdanega podzakonskega akta ali akta za izvrševanje javnih pooblastil, je agencija pristojna za odločanje v naslednjih sporih iz razmerij med uporabniki sistema in dobavitelji električne energije na eni strani ter operaterji oziroma operaterjem trga z elektriko na drugi strani:

 • o dostopu do sistema;
 • v zvezi z obračunanim zneskom za uporabo sistema;
 • v zvezi s kršitvami sistemskih obratovalnih navodil;
 • v zvezi z ugotovljenimi odstopanji in zneski za pokrivanje stroškov izravnave odstopanj ter v zvezi s kršitvami splošnih aktov, ki urejajo odstopanja in njihovo izravnavo;
 • v zvezi s kršitvami predpisov s področja samooskrbe;
 • za katere tako določa zakon.

 

V primeru sporov o dostopu do sistema se za uporabnika sistema šteje tudi potencialni uporabnik, ki želi pridobiti dostop do sistema.
 

Obvezen postopek pred vložitvijo zahteve pri agenciji

Kadar stranka zahteva, da agencija odloči o sporu z drugo stranko, je vložitev zahteve dopustna le, če izkaže, da je od nasprotne stranke pisno zahtevala, naj ugodi njeni zahtevi, ki je predmet spora, in ji dala primeren rok, da na zahtevo odgovori. Ta rok ne sme biti krajši od 15 dni.


Zahtevo, da agencija odloči o sporu, sme stranka vložiti v 15 dneh od vročitve pisnega odgovora nasprotne stranke, s katerim je ta v celoti ali deloma zavrnila pisno zahtevo stranke, oziroma v 15 dneh od poteka roka za odgovor, če nasprotna stranka na pisno zahtevo ni odgovorila.


Nasprotna stranka lahko v 15 dneh po vročitvi zahteve stranke za odločitev agencije v sporu vloži nasprotni zahtevek, če je ta zahtevek v zvezi z zahtevkom stranke ali če se zahtevek prve stranke in nasprotni zahtevek lahko pobotata.

 

 

Postopek pred vložitvijo zahteve pri agenciji

Vložitev pisne zahteve pri nasprotni stranki → čakanje na odgovor nasprotne stranke (najmanj 15 dni) → vložitev zahteve na agencijo (v roku 15 dni od prejema odgovora/poteka roka za odgovor nasprotne stranke)

 

Pravna sredstva zoper odločbo agencije

Zoper odločbo ali sklep agencije ni pritožbe, je pa dopusten upravni spor, ki se sproži z vložitvijo tožbe v 30 dneh po prejemu odločbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.

 

Odločanje agencije o pritožbah 

Predmet spora in procesne predpostavke

O izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na sistem odloča operater z odločbo v upravnem postopku. Agencija odloča o pritožbi zoper odločbo o soglasju na drugi stopnji.


Rok za vložitev pritožbe je petnajst dni od vročitve odločbe operaterja. Pritožba se vloži pri operaterju, ki je odločbo izdal na prvi stopnji.


Če je pritožba vložena neposredno pri agenciji, jo ta pošlje operaterju, ki je odločbo izdal na prvi stopnji, ki preizkusi, ali je pritožba dovoljena in pravočasna in ali jo je vložila upravičena oseba. Kadar navedene predpostavke niso izpolnjene, operater pritožbo zavrže s sklepom. Če operater ugotovi, da je pritožba utemeljena, reši stvar drugače in z novo odločbo nadomesti odločbo, ki se izpodbija.
 
Odločanje agencije
Če operater ne nadomesti izpodbijane odločbe z novo, pošlje pritožbo najpozneje v roku petnajst dni od dneva, ko jo je prejel, v odločanje agenciji. Agencija lahko:

 • pritožbo zavrže,
 • pritožbo zavrne,
 • izpodbijano odločbo v celoti ali deloma odpravi,
 • izpodbijano odločbo spremeni ali
 • izpodbijano odločbo izreče za nično.

 
Upravni spor zoper odločbo agencije
Zoper odločbo ali sklep agencije ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko začne upravni spor, ki se sproži z vložitvijo tožbe v 30 dneh po prejemu odločbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.

 

Meta informacije
Datum objave
11.09.2014 15:19
Datum posodobitve
29.03.2022 13:37
Ključne besede
spor z operaterjem reševanje sporov pritožba
Področja
Gospodinjski odjemalci Električna energija Skupna kontaktna točka