Razčlenitev računa

Gospodinjski odjemalec z letno porabo električne energije 3.500 kWh (od tega 2.200 kWh v višji tarifi in 1.300 kWh v nižji tarifi) ter z obračunsko močjo 7 kW, plača v letnem strošku oskrbe z električno energijo naslednje prikazane deleže elementov računa celotnega zneska:

Razčlenitev računa

Vir: Podatki Agencije za energijo na dan 1. 6. 2021

 

Znesek za dobavljeno električno energijo je izračunan na podlagi povprečne cene električne energije za standardega tipičnega gospodinjskega odjemalca v skupini Dc po metodologiji Statističnega urada RS. Cene električne energije se oblikujejo tržno ter so odvisne od izbranega dobavitelja oziroma ponudbe za dobavo električne energije.

 

Znesek omrežnine za prenos in omrežnine za distribucijo se izračuna na osnovi tarifnih postavk omrežnine, ki jih agencija določi skladno z Aktom o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje.

 

Prispevek za OVE in SPTE so na podlagi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije dolžni plačati vsi končni odjemalci električne energije, trdnih in tekočih fosilnih goriv, utekočinjenega naftnega in zemeljskega plina ter daljinske toplote. Višina zneska na računu je odvisna od porabljene količine električne energije.

 

Prispevek za energetsko učinkovitost so operaterji dolžni zaračunati odjemalcem v skladu z določili Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije. Višina zneska na računu je odvisna od porabljene količine električne energije.

 

Prispevek za delovanje operaterja trga je prispevek, ki ga določa Vlada RS in je namenjen pokrivanju stroškov operaterja trga Borzen, d.o.o., razen delovanja Centra za podpore.

 

Trošarina se zaračunava vsem porabnikom energentov v Republiki Sloveniji po določilih Zakona o trošarinah in Uredbe o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente. Pri oskrbi z električno energijo je višina zneska na računu odvisna od porabljene količine električne energije.

 

Davek na dodano vrednost (DDV) se obračuna na vse navedene sestavine računa v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost. Stopnja DDV pri oskrbi z električno energijo znaša 22 %.

Meta informacije
Datum objave
03.03.2016 08:30
Datum posodobitve
19.05.2022 17:12
Ključne besede
razčlenitev računa
Področja
Gospodinjski odjemalci Električna energija Maloprodajni trg Podatki in statistika