Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov daljinskega ogrevanja v 2022

Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov (v nadaljevanju ZOTDS) (Uradni list RS, 44/22) objavlja analizo cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2022. Analiza zajema primerjavo stroškov oskrbe s toploto za namene ogrevanja stanovanjskih prostorov za značilnega gospodinjskega odjemalca toplote iz različnih distribucijskih sistemov toplote v Sloveniji.

 

Primerjalna analiza stroškov oskrbe s toploto za ogrevanje stanovanjskih prostorov temelji na predpostavljenih odjemnih karakteristikah značilnega gospodinjskega odjemalca, ki živi v enostanovanjski ali večstanovanjski stavbi. Okvirne stroške oskrbe s toploto za ogrevanje stanovanjskih prostorov, pripravo sanitarne tople vode, ogrevanje poslovnih prostorov itd. si lahko odjemalec izračuna na podlagi lastnih odjemnih karakteristik in javno objavljenih tarifnih postavk toplote iz cenikov lokalnega distributerja toplote.

 

Cena toplote

Končni znesek za plačilo dobavljene toplote iz sistemov daljinskega ogrevanja je sestavljen iz naslednjih postavk:

 

 • cena toplote:
  • fiksni del  - obračunska moč [EUR/MW/obračunsko obdobje];
  • variabilni del – prevzeta količina toplote [EUR/MWh];
 • prispevki:
  • prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (OVE in SPTE) [EUR/MWh];
  • prispevek za energetsko učinkovitost (URE) [EUR/MWh] in
 • davek na dodano vrednost (DDV).

 

Analiza cen toplote in letnega stroška ogrevanja

Analiza cen toplote je izvedena na podlagi tarifnih postavk iz veljavnih tarifnih cenikov distributerjev toplote za leto 2022, ki opravljajo distribucijo toplote kot tržno dejavnost, izbirno gospodarsko javno službo (GJS) ali upravljajo lastniški distribucijski sistem. Primerjalna analiza cen toplote med različnimi distribucijskimi sistemi za značilna gospodinjska odjemalca toplote, ki uporabljata toploto za ogrevanje stanovanjskih površin je izvedena na podlagi primerjave povprečnih mesečnih cen za megavatno uro toplote.

 

Karakteristične odjemne značilnosti uporabljenih odjemalcev toplote:

 

 • Ogrevanje 2,5-sobnega stanovanja v večstanovanjskem objektu – 69 m² ogrevanih površin
  • Specifična poraba toplote........................................... 0,080 MWh/m²/leto
  • Kvadratura ogrevanih prostorov................................. 69 m²
  • Letna poraba odjemalca.............................................. 6,21 MWh
  • Obračunska moč toplotne postaje............................... 210,00 kW
  • Število odjemalcev v ogrevanem objektu..................... 30
  • Pripadajoča obračunska moč odjemalca....................... 7,00 kW
 • Ogrevanje enostanovanjskega objekta – 110m² ogrevanih površin
  • Specifična poraba toplote........................................... 0,100 MWh/m²/leto
  • Kvadratura ogrevanih prostorov................................. 110,00 m²
  • Letna poraba odjemalca.............................................. 11,00 MWh
  • Obračunska moč toplotne postaje............................... 14,90 kW
  • Število odjemalcev v ogrevanem objektu..................... 1
  • Pripadajoča obračunska moč odjemalca....................... 14,90 kW

 

V primerjalni analizi so prikazani stroški za oskrbo značilnega odjemalca toplote na posameznem distribucijskem sistemu kot povprečna mesečna cena MWh porabljene toplote ali kot letni znesek za prevzeto toploto s strani omenjenega značilnega odjemalca toplote. Cene toplote so prikazane brez prispevkov in DDV ali z vsemi prispevki in DDV, medtem ko prikazani letni zneski za ogrevanje zajemajo pripadajoče prispevke in DDV.

 


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
05.07.2016 14:43
Datum posodobitve
25.09.2023 15:00
Ključne besede
distribucijski sistem cena toplote daljinsko ogrevanje analiza cen
Področja
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Distribucija Poročila