Regulacija cene toplote

Cena toplote za daljinsko ogrevanje iz distribucijskih sistemov, katerih distributerji izvajajo gospodarsko javno službo, in cena, ki jo zaračunava regulirani proizvajalec toplote je regulirana s strani agencije na podlagi 19. člena Zakona o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov (ZOTDS), Uradni list, RS 44/22.

 

Agencija je sprejela metodologijo oblikovanja izhodiščne cene toplote kot najvišje povprečne cene (Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje, Uradni list RS, 2/17), na podlagi katere distributer in regulirani proizvajalec toplote v skladu z merili in mehanizmom iz metodologije oblikujeta ceno toplote za potrebe daljinskega ogrevanja.

 

Ceno toplote za posamezne skupine tarifnih odjemalcev oblikujejo regulirani distributerji na podlagi omenjene metodologije, h kateri pred njeno uveljavitvijo poda soglasje agencija.

Meta informacije
Datum objave
03.10.2014 09:41
Datum posodobitve
25.09.2023 14:59
Ključne besede
cena toplota
Področja
Gospodinjski odjemalci Toplota Distribucija Maloprodajni trg Osnovni podatki