Omrežnina

Omrežnina je znesek, ki ga za uporabo distribucijskega sistema zemeljskega plina mora plačati uporabnik distribucijskega sistema. Izračuna se na podlagi tarifnih postavk omrežnine in obsega uporabe tega sistema v skladu z aktom, ki ureja metodologijo za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina.

 

Omrežnina za distribucijski sistem zemeljskega plina je namenjena pokrivanju upravičenih stroškov izvajanja gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema.

 

Višino tarifnih postavk omrežnine za distribucijo in tarifnih postavk meritve določijo operaterji distribucijskega sistema s soglasjem agencije za obdobje trajanja regulativnega okvira.

 

Omrežnina za distribucijo vključuje tudi stroške, povezane z uporabo prenosnega omrežja na izstopnih točkah znotraj Slovenije.


Obračunavanje omrežnine

Odjemalcem, priključenim na distribucijske sisteme, se mesečno obračunata znesek omrežnine za distribucijo, ki pokriva strošek uporabe distribucijskega sistema, in znesek omrežnine za meritve, iz katerega se krijejo stroški, povezani z izvajanjem meritev, prenosom, arhiviranjem in obdelavo podatkov izvedenih meritev ter vzdrževanjem in menjavo merilnih naprav, če je za to odgovoren operater distribucijskega sistema.

 

Znesek omrežnine za distribucijo se obračuna na podlagi:

  • razvrstitve odjemnega mesta v eno izmed 15 odjemnih skupin, ki so opredeljene glede na količino letne porabe, in
  • uporabe tarifnih elementov za distribucijo - pavšal, moč, zmogljivost in poraba, za katere so določene tarifne postavke glede na posamezno odjemno skupino.

 

Znesek omrežnine za meritve se obračuna glede na:

  • tip in velikost merilne naprave;
  • morebitno uporabo korektorjev temperature in tlaka na merilnem mestu in
  • lastništvo merilne naprave ter odgovornost za vzdrževanje, umerjanje in na podlagi predpisov zahtevane periodične menjave merilne naprave.

Tarifne postavke za distribucijo so enotne za posamezne odjemne skupine na vseh geografskih območjih, na katerih opravlja dejavnost distribucije isti operater distribucijskega sistema. Vrednosti tarifnih postavk za distribucijo pri istem operaterju distribucijskega sistema se razlikujejo le v primerih, ko distribucijski sistem ni oskrbovan preko slovenskega prenosnega sistema.

 

Višina tarifnih postavk za distribucijo se pri posameznih operaterjih distribucijskih sistemov razlikujejo, saj imajo glede na značilnost sistema in strukturo odjemalcev operaterji različne stroške z izvajanjem dejavnosti distribucije. Tarifne postavke za distribucijo zemeljskega plina so določene v posameznih aktih o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina ter za posamezna geografska območja.

 

Ostale storitve

Operater distribucijskega sistema lahko uporabnikom sistema poleg omrežnine zaračuna ostale storitve, ki so neposredno povezane z izvajanjem gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema in nimajo značilnosti storitev tržne narave, ki jih lahko ponudijo za to usposobljeni izvajalci na trgu. Cene posameznih storitev potrjuje agencija v postopku izdaje soglasja k regulativnemu okviru na podlagi razkritja sestavin stroškov posamezne ostale storitve, ki morajo odražati dejanske stroške.

 

Ostale storitve so storitve, ki se izvajajo na zahtevo ali kot posledica ravnanj odjemalca ali tretje osebe in niso vključene v naloge operaterja distribucijskega sistema, ki se pokrivajo s prihodki iz distribucije in prihodki iz meritev. Tovrstne storitve se nanašajo predvsem na storitve, kot so izredni obračun, izredni odčitek, odklop ali priklop uporabnika, pregledi dokazil o ustreznosti plinske napeljave in naprav, uplinjanje plinske napeljave, kontrolni pregledi merilnih naprav, storitve v povezavi z označevanjem vodov, zakoličbo in nadzorom pri izvajanju del v varovalnem pasu plinovoda ter stroške dela zaposlenih in kilometrine, ki služijo vrednotenju storitev, ki so individualno pogojene in jih ni mogoče ovrednotiti kot standardizirano storitev.

 

Obračunavanje ostalih storitev

Operater distribucijskega sistema odjemalcem ali zainteresiranim tretjim osebam obračuna izvedene ostale storitve na podlagi Tarif za ostale storitve, ki jih ima objavljene na svoji spletni strani.

 

Vrste ostalih storitev, ki so individualno pogojene glede na vrsto in obseg del in jih zaradi tega ni mogoče vnaprej ovrednotiti, se obračunajo na podlagi dejanskih stroškov dela z upoštevanjem objavljenih tarifnih postavk v zvezi s stroški dela in prevoza in dejanskih stroškov materiala in storitev. Ti stroški morajo biti prikazani razčlenjeno po sestavinah izvedene storitve.

 

Meta informacije
Datum objave
12.09.2014 14:07
Datum posodobitve
25.02.2022 09:59
Ključne besede
omrežnina distribucija izvajalci energetskih dejavnosti
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija