Regulativni okvir

Regulativni okvir predstavlja vrednostno opredelitev načrtovanih upravičenih stroškov in virov za pokrivanje upravičenih stroškov operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina. Regulativni okvir določi operater distribucijskega sistema skladno z Aktom o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema zemeljskega plina.

 

Upravičene stroške operaterja distribucijskega sistema sestavljajo:

  • nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja,
  • nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja,
  • stroški amortizacije,
  • reguliran donos na sredstva.

 

Viri za pokrivanje upravičenih stroškov so omrežnina in drugi prihodki. Pri določitvi virov za pokrivanje upravičenih stroškov se ustrezno upoštevajo tudi odstopanja od regulativnega okvira prejšnjih let, ki se izkazujejo v presežku ali primanjkljaju omrežnine.

 

Operater distribucijskega sistema z metodo reguliranega letnega prihodka in reguliranih omrežnin določi regulativni okvir tako, da z načrtovanim letnim prihodkom za regulativno obdobje, presežkom omrežnin iz preteklih let in načrtovanim primanjkljajem omrežnin največ v višini načrtovanega stroška amortizacije zagotovi kritje največ do zneska upravičenih stroškov za regulativno obdobje in pripadajočega primanjkljaja preteklih let.

 

Operater distribucijskega sistema posreduje agenciji zahtevo za izdajo soglasja k regulativnemu okviru, tarifnim postavkam omrežnine in tarifnim postavkam za ostale storitve za določeno regulativno obdobje. Agencija v postopku izdaje soglasja presoja skladnost v zahtevi določenih upravičenih stroškov in virov za pokrivanje upravičenih stroškov ter predlaganih tarifnih postavk z veljavnimi metodologijami.

 

Trenutno veljavno regulativno obdobje za operaterje distribucijskega sistema traja od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024.

 

 

Meta informacije
Datum objave
21.06.2019 13:11
Datum posodobitve
10.08.2022 08:38
Ključne besede
regulativni okvir upravičeni stroški
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija