Povezani distribucijski sistemi

Distribucijski sistem je praviloma priključen na prenosni sistem z najmanj enim priključkom. Zaradi različnih razlogov je v Sloveniji več distribucijskih sistemov priključenih na sosednje distribucijske sisteme, hkrati pa nimajo neposredne priključitve na prenosni sistem. Za pravno ureditev obstoječega stanja in omogočanja smiselnih medsebojnih povezovanj novih distribucijskih sistemov je Energetski zakon (EZ-1) podal pravno podlago za medsebojno povezovanje distribucijskih sistemov zemeljskega plina. Zakon določa, da je distribucijski sistem lahko priključen na drug distribucijski sistem le na podlagi predhodnega soglasja agencije.

 

Osnovni pogoj za pridobitev soglasja je, da gre za istega operaterja distribucijskega sistema v obeh povezanih distribucijskih sistemih. Agencija izda soglasje, če je povezovanje distribucijskih sistemov stroškovno in razvojno smiselno in če sta zagotovljeni ustrezna varnost in zanesljivost obratovanja vseh zadevnih distribucijskih sistemov.

 

Izdana soglasja k povezanim distribucijskim sistemom zemeljskega plina

 

Tabelarični prikaz izdanih soglasij

 

 

Distribucijski sistemi, povezani distribucijski sistemi in njihovi operaterji

 

Topološki prikaz distribucijskih sistemov, povezanih distribucijskih sistemov in njihovih operaterjev

 

Meta informacije
Datum objave
09.01.2019 14:50
Datum posodobitve
16.01.2023 16:02
Ključne besede
distribucijski sistem zemeljski plin povezani distribucijski sistemi
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija