Organizacija distribucije

Z distribucijo zemeljskega plina se zagotavlja oskrba s plinom za končne uporabnike znotraj mest in naselij. Distribucija obsega transport plina po distribucijskem omrežju od priključnega mesta na prenosno omrežje do vseh na distribucijsko omrežje priključenih odjemalcev. Za distribucijo, ki se izvaja kot izbirna lokalna gospodarska javna služba (GJS), je odgovoren operater distribucijskega sistema (ODS).

 

Distribucija je lahko organizirana v obliki:

  • javnega podjetja, ki ga ustanovi lokalna skupnost,
  • zasebnega podjetja, ki ima z lokalno skupnostjo sklenjeno koncesijsko pogodbo, ali
  • javno-zasebnega partnerskega podjetja.

 

65 lokalnih skupnosti ima to dejavnost organizirano s koncesijskim razmerjem med koncesionarjem in lokalno skupnostjo. V 14 lokalnih skupnostih distribucijo izvajajo javna podjetja, v eni pa se GJS izvaja v obliki javno-zasebnega partnerstva.

 

Naloge operaterjev distribucijskih sistemov so navedene v določilih Energetskega zakona in obsegajo predvsem:

  • distribucijo zemeljskega plina,
  • obratovanje, vzdrževanje in razvoj distribucijskega omrežja,
  • zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omrežja.

 

V skupno 80 lokalnih skupnostih dejavnost distribucije izvaja 13 operaterjev distribucijskih sistemov. Koncesija za izvajanje dejavnosti operaterja distribucijskega sistema je bila že podeljena za območja nekaterih novih občin, v katerih pa oskrbe z zemeljskim plinom še ni mogoče zagotavljati, ker distribucijsko omrežje še ni zgrajeno oziroma usposobljeno za uporabo.

 

Vsa podjetja, ki v Sloveniji izvajajo dejavnost distribucije zemeljskega plina, hkrati delujejo kot dobavitelji zemeljskega plina. Trg ponudbe zemeljskega plina dopolnjujejo še podjetja, ki so specializirana samo za dobavo plina.

 

Meta informacije
Datum objave
06.10.2014 09:34
Datum posodobitve
25.02.2022 09:58
Ključne besede
omrežje organizacija
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin