Zaprti distribucijski sistemi

Zaprt distribucijski sistem je sistem, ki je neposredno priključen na prenosni sistem zemeljskega plina in preko katerega se distribuira zemeljski plin odjemalcem na geografsko zaokroženem industrijskem ali poslovnem območju ali območju za skupne storitve.

 

Po pridobitvi statusa zaprtega distribucijskega sistema ima operater tega sistema enake pravice, obveznosti in odgovornosti, kot jih ima na podlagi EZ-1 in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih operater distribucijskega sistema, razen izjem, ki jih potrdi agencija skladno z 230. členom EZ-1.

 

Agencija je izdala dovoljenja k statusu zaprtega distribucijskega sistema zemeljskega plina petim družbam, ki so bile do izdaje dovoljenja obravnavane kot končni odjemalci zemeljskega plina na prenosnem sistemu, sedaj pa imajo status operaterja zaprtega distribucijskega sistema:

 

 • GOODYEAR SLOVENIJA, d.o.o., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj, zaprt distribucijski sistem na industrijskem območju Sava Labore v Mestni občini Kranj, ki je locirano ob glavni cestni povezavi Kranj – Škofja Loka, ki omejuje območje na jugovzhodni strani, kjer je lociran tudi tovorni vhod na območje tovarne, na zahodni strani je območje omejeno s travniki in njivami, na severni in severozahodni strani območje omejujeta naselje Stražišče in lokalna cesta Stražišče – Kranj, ki se navezuje na Laborje, kjer poteka glavna cestna povezava Ljubljana – Kranj, ki omejuje industrijsko območje na severozahodni oziroma vzhodni strani.
   
 • Talum Tovarna aluminija d.d. Kidričevo, Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo, za objekte plinovodnega sistema, naprave in druge dele omrežja, ležečega na območju Taluma.
   
 • ENOS, oskrba s toplo vodo, paro, elektriko in plinom, d.d., Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice, na geografsko zaokroženem industrijskem in poslovnem območju dela kompleksa nekdanje Železarne Jesenice, ki obsega geografski enoti v katastrski občini Jesenice J2R6-UN Halda vzhod in J2M1-ZN Poslovna cona.
   
 • Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, na geografsko zaokroženem območju nekdanje Železarne Štore (delno v Občini Štore in delno v Mestni občini Celje).

 

 • ALPACEM CEMENT, d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle, na geografsko zaokroženem območju kompleksa Salonit Anhovo v Občini Kanal ob Soči.
Meta informacije
Datum objave
30.08.2016 09:17
Datum posodobitve
15.04.2024 14:38
Ključne besede
distribucija
Področja
Poslovni odjemalci Zemeljski plin Distribucija Drugo