Značilnosti distribucijskega sistema

Distribucijski plinovodi večinoma obratujejo v nizkotlačnem območju z delovnim tlakom do 100 mbar oziroma srednjetlačnem območju z delovnim tlakom do 4 bar, medtem ko se delovni tlaki v prenosnem omrežju gibljejo do 50 bar.

 

Za razvoj distribucijskega omrežja na posameznem geografsko zaključenem območju je odgovoren operater distribucijskega sistema, ki v skladu z lokalnim energetskim konceptom ter interesom potencialnih novih odjemalcev načrtuje, gradi in vzdržuje sistem kot funkcionalno celoto. Omrežje sestavljajo glavni plinovodi, priključki za potrebe končnih odjemalcev, merilne ali merilno-regulacijske postaje, regulacijske postaje ter druge naprave, potrebne za obratovanje  sistema.

 

Meje distribucijskega sistema predstavljajo vstopna točka v distribucijski sistem (priključno mesto distribucijskega omrežja na prenosni sistem za merilno ali merilno- reducirno postajo) ter izstopne točke iz distribucijskega sistema, ki se nanašajo na priključna mesta končnih odjemalcev (priklop internih plinskih cevovodov končnih odjemalcev na distribucijski sistem za merilno ali merilno-reducirno postajo).

Meta informacije
Datum objave
06.10.2014 09:31
Datum posodobitve
25.02.2022 09:57
Ključne besede
distribucijsko omrežje omrežje
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin