Metodologija reguliranja

Ekonomsko reguliranje podjetij, ki izvajajo dejavnosti, povezane z  omrežjem zemeljskega plina, je potrebno tam, kjer ni mogoče zagotoviti popolne konkurence. Agencija za energijo z ekonomskim reguliranjem nadomešča normalne konkurenčne vplive tako, da se prepreči izrabljanje tržnega položaja monopolnih udeležencev na trgu. Regulacija zagotavlja podjetjem možnosti in spodbude, podobne tistim, s katerimi bi se drugače srečevala na konkurenčnem trgu.

 

Reguliranje v regulativnem obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024 izvaja agencija na podlagi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina in Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema zemeljskega plina.

 

Določitev omrežnine

Metodologija za določitev regulativnega okvira opredeljuje izhodišča ekonomskega reguliranja dejavnosti operaterja prenosnega sistema ter jim določa upravičene stroške.

 

Metoda reguliranja temelji na metodi reguliranega letnega prihodka in reguliranih omrežnin operaterja prenosnega sistema, ki izhaja iz:

  • določanja upravičenih stroškov;
  • upoštevanja poleg omrežnine vseh drugih reguliranih letnih prihodkov iz izvajanja dejavnosti operaterja prenosnega sistema kot virov za pokrivanje upravičenih stroškov iz prejšnje alineje;
  • obveze operaterja prenosnega sistema do prenosa presežka omrežnine in njegove namenske uporabe za namene pokrivanja upravičenih stroškov v naslednjem regulativnem obdobju;
  • pravice operaterja prenosnega sistema, da pri določitvi regulativnega okvira v naslednjih letih upošteva pokritje primanjkljaja omrežnin.

 

Spodbude

Metoda regulirane omrežnine temelji na spodbudah, ki so odvisne od:

  • realiziranih upravičenih stroškov;
  • pridobitve brezplačnih evropskih sredstev;
  • nakupa dodatnih zmogljivosti po programu prevelikega zakupa in ponovnega odkupa.

 

Če operater prenosnega sistema realizira višje ali nižje upravičene stroške kot priznane z regulacijo, se ta razlika odraža v njegovem poslovnem izidu.

 

Če operater prenosnega sistema pridobi brezplačno prevzeta evropska sredstva, se mu prizna enkratna spodbuda v višini 6 % od pridobljenih brezplačno prevzetih evropskih sredstev v letu, ko je sredstvo, zgrajeno iz teh virov, predano v uporabo.

 

Operaterju prenosnega sistema je priznana spodbuda v višini 25 % razlike med prihodki in stroški od nakupa dodatnih zmogljivosti po programu prevelikega zakupa in ponovnega odkupa. Spodbuda povečuje ali znižuje priznane upravičene stroške operaterja prenosnega sistema.

 

Odstopanja od regulativnega okvira

Po zaključku posameznega leta regulativnega obdobja je operater prenosnega sistema dolžan ugotoviti odstopanja od regulativnega okvira. Odstopanja se ugotavljajo kot razlika med priznanimi upravičenimi stroški in priznanimi viri za pokrivanje upravičenih stroškov, ki vključujejo ugotovljeni presežek ali primanjkljaj omrežnine preteklih let. Agencija v postopku ugotavljanja odstopanj izda odločbo, s katero ugotovi višino presežka ali primanjkljaja omrežnine operaterja prenosnega sistema.

Meta informacije
Datum objave
12.09.2014 14:11
Datum posodobitve
10.08.2022 08:44
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti