Metodologija reguliranja

Ekonomsko reguliranje podjetij, ki izvajajo dejavnosti, povezane z  omrežjem zemeljskega plina, je potrebno tam, kjer ni mogoče zagotoviti popolne konkurence. Agencija za energijo z ekonomskim reguliranjem nadomešča normalne konkurenčne vplive tako, da se prepreči izrabljanje tržnega položaja monopolnih udeležencev na trgu. Regulacija zagotavlja podjetjem možnosti in spodbude, podobne tistim, s katerimi bi se drugače srečevala na konkurenčnem trgu.

 

Reguliranje v regulativnem obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018 izvaja agencija na podlagi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina in Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina.

 

Določitev omrežnine

Metodologija za določitev regulativnega okvira opredeljuje izhodišča ekonomskega reguliranja dejavnosti operaterja prenosnega sistema ter jim določa upravičene stroške.

 

Metoda reguliranja temelji na metodi reguliranega letnega prihodka in reguliranih omrežnin operaterja prenosnega sistema, ki izhaja iz:

 • določanja upravičenih stroškov;
 • upoštevanja poleg omrežnine vseh drugih reguliranih letnih prihodkov iz izvajanja dejavnosti operaterja prenosnega sistema kot virov za pokrivanje upravičenih stroškov iz prejšnje alineje;
 • obveze operaterja prenosnega sistema do prenosa presežka omrežnine in njegove namenske uporabe za namene pokrivanja upravičenih stroškov v naslednjem regulativnem obdobju;
 • pravice operaterja prenosnega sistema, da pri določitvi regulativnega okvira v naslednjih letih upošteva pokritje primanjkljaja omrežnin.

 

Obračunavanje omrežnine

Uporabniki plačujejo uporabo prenosnega sistema zemeljskega plina s plačilom omrežnine, ki se zaračunava z naslednjimi tarifnimi postavkami:

 • vstopna tarifna postavka
 • izstopna tarifna postavka
 • tarifna postavka za lastno rabo  
 • tarifna postavka za meritve

Tarifne postavke omrežnine določi operater prenosnega sistema pred začetkom regulativnega obdobja za posamezno leto regulativnega obdobja, predhodno pa jih potrdi agencija z izdajo soglasja k regulativnemu okviru.
Metoda za obračunavanje omrežnine za vstopne točke in izstopne točke temelji na metodi vstopno–izstopnih točk, kar pomeni sistem enotnih tarifnih postavk za posamezno vstopno ali izstopno točko. Obračunavanje omrežnine za vstopne ali izstopne točke upošteva pogodbeno dogovorjen zakup zmogljivosti. Omrežnina za lastno rabo je odvisna od prenesene količine zemeljskega plina na posamezni izstopni točki. Omrežnina za meritve pa upošteva velikost merilne naprave, število tlačnih redukcij in lastništvo merilne naprave na izstopnih točkah.
Pri obračunavanju omrežnine za standardne produkte zmogljivosti, ki določajo dnevni, mesečni ali četrtletni zakup zmogljivosti, se poleg tarifne postavke omrežnine upošteva tudi faktor tarifne postavke. Obračunavanje prekinljivih zmogljivosti pa se izvede tako, da operater prenosnega sistema v primeru prekinitve ali zmanjšanja pogodbene zmogljivosti uporabniku sistema obračuna omrežnino s pripadajočim zneskom popusta.

 

Odjemne skupine za izstopne točke znotraj Republike Slovenije, v katere operater razvršča uporabnike, so določene skladno z metodologijo za obračunavanje omrežnine, ki med drugim določa:

 • tarife in tarifne elemente, ki predstavljajo kategorije uporabnikov prenosnega sistema (v nadaljnjem besedilu: uporabnik sistema) glede na značilnost njihove uporabe prenosnega sistema zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: prenosnega sistema) v določenih največjih razponih teh značilnosti;
 • storitve, ki jih lahko operater prenosnega sistema zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: operater prenosnega sistema) poleg omrežnine zaračunava uporabnikom sistema v okviru izvajanja gospodarske javne službe dejavnost operaterja prenosnega sistema;
 • način izračuna omrežnin;
 • način zaračunavanja omrežnine in ostalih storitev.

 

Meta informacije
Datum objave
12.09.2014 14:11
Datum posodobitve
18.09.2017 08:13
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti