Naložbeni načrti operaterja prenosnega sistema

Operater prenosnega sistema v skladu z 42. členom Zakona o oskrbi s plini vsako leto najkasneje do 1. junija hkrati z desetletnim razvojnim načrtom predloži agenciji tudi naložbeni načrt.

 

Naložbeni načrt zajema prva tri leta 10-letnega razvojnega načrta, je z njim usklajen in izdelan v skladu z metodologijo, ki jo pripravi agencija.

 

Če agencija pri oceni naložbenega načrta ugotovi, da ima upoštevanje vseh naložb iz naložbenega načrta v upravičenih stroških operaterja prenosnega sistema prevelik vpliv na omrežnino, lahko operaterju   prenosnega sistema naloži, naj pri določitvi predloga regulativnega okvira upošteva le določene naložbe po prednostnem vrstnem redu, kot so opredeljene v naložbenem načrtu.

 

Agencija lahko od operaterja prenosnega sistema zahteva spremembo naložbenega načrta. Operater prenosnega sistema mora predložiti agenciji z njenimi zahtevami usklajen naložbeni načrt najkasneje v dveh mesecih od prejema zahtev agencije.

 

Naložbeni načrt, ki je sestavni del 10-letnega razvojnega načrta, agencija potrdi z izdajo soglasja.

Meta informacije
Datum objave
02.10.2014 10:21
Datum posodobitve
12.10.2023 12:28
Ključne besede
ops operater prenosnega sistema
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin