Omrežnina

Omrežnina je znesek, ki ga za uporabo prenosnega sistema zemeljskega plina mora plačati uporabnik prenosnega sistema in se izračuna na podlagi tarifnih postavk omrežnine in obsega uporabe tega sistema v skladu z aktom, ki ureja metodologijo za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina.

 

Omrežnina za prenosni sistem zemeljskega plina je namenjena pokrivanju upravičenih stroškov izvajanja gospodarske javne službe operaterja prenosnega sistema v zvezi z izvajanjem prenosa zemeljskega plina.

 

Obračunavanje omrežnine za uporabo prenosnega sistema

Uporabniki plačujejo uporabo prenosnega sistema zemeljskega plina s plačilom omrežnine, ki se zaračunava z naslednjimi tarifnimi postavkami:

  • vstopna tarifna postavka,
  • izstopna tarifna postavka,
  • tarifna postavka za lastno rabo, 
  • tarifna postavka za meritve.


Tarifne postavke omrežnine določi operater prenosnega sistema pred začetkom regulativnega obdobja za posamezno leto regulativnega obdobja, predhodno pa jih potrdi agencija z izdajo soglasja k regulativnemu okviru.

 

Uporabnik prenosnega sistema, ki ima s pogodbo o prenosu urejen zakup vstopne zmogljivosti, plača operaterju omrežnino za zakup vstopne zmogljivosti glede na zakupljen standardni produkt zmogljivosti.

 

Uporabnik prenosnega sistema, ki ima s pogodbo o prenosu urejen zakup izstopne zmogljivosti, plača operaterju omrežnino za posamezno izstopno točko naslednje zneske omrežnine:

  • znesek izstopne zmogljivosti glede na zakupljen standardni produkt zmogljivosti,
  • znesek za lastno rabo in
  • znesek za meritve.

 

Pri obračunavanju omrežnine za standardne produkte zmogljivosti, ki določajo znotrajdnevni, dnevni, mesečni ali četrtletni zakup zmogljivosti, se poleg tarifne postavke omrežnine upoštevata tudi multiplikator in sezonski faktor.

 

Uporabnikom prenosnega sistema, ki zakupijo izstopno točko znotraj Slovenije, pa se pri obračunu izstopne zmogljivosti upošteva tudi uvrstitev posamezne izstopne točke v odjemno skupino.

 

Ostale storitve

Operater prenosnega sistema lahko uporabnikom sistema poleg omrežnine zaračuna ostale storitve, ki so neposredno povezane z izvajanjem gospodarske javne službe dejavnost operaterja prenosnega sistema in nimajo značilnosti storitev tržne narave, ki jih lahko ponudijo za to usposobljeni izvajalci na trgu. Cene posameznih storitev potrjuje agencija v postopku izdaje soglasja k regulativnemu okviru na podlagi razkritja sestavin stroškov posamezne ostale storitve, ki morajo odražati dejanske stroške.

 

Seznam ostalih storitev ter tarifne postavke za ostale storitve, ki jih operater prenosnega sistema poleg omrežnine zaračunava uporabnikom sistema v okviru izvajanja gospodarske javne službe dejavnost operaterja prenosnega sistema, so objavljene na spletni strani operaterja prenosnega sistema  http://www.plinovodi.si/sl/storitve/cenik-storitev/
 

Meta informacije
Datum objave
12.09.2014 13:51
Datum posodobitve
25.02.2022 09:55
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos