Projekti skupnega interesa

Poseben pomen v načrtu razvoja prenosnega omrežja zavzemajo projekti skupnega interesa (Projects of Common Interest - PCI), v okviru katerih je Evropska komisija podala dolgoročno vizijo in smernice za vseevropsko energetsko infrastrukturo. V teh smernicah je opredeljenih devet strateških infrastrukturnih prednostnih koridorjev na področju električne energije, plina in nafte ter tri vseevropska prednostna območja za elektroenergetske avtoceste, pametna omrežja in omrežja za prevoz ogljikovega dioksida. Pogoj za uvrstitev posameznega projekta na seznam je, da mora prinašati znatne koristi vsaj dvema državama članicama, prispevati k tržni integraciji energijskih trgov in dodatni konkurenci, izboljšati zanesljivost oskrbe in zmanjšati emisije CO2. Izvajanje projektov skupnega interesa bo podprto s številnimi ugodnostmi, kamor spadajo predvsem hitrejši postopki izdaje dovoljenj in s tem povezani nižji upravni stroški, večja privlačnost za investitorje ob možnosti čezmejne razporeditve stroškov državam, ki bodo imele od posameznega projekta največ koristi, do možnosti finančne pomoči iz evropskih skladov.

 

Več o PCI na strani Ministrstva za infrastrukturo RS.

 

Zahteva evropske uredbe o smernicah za energetsko infrastrukturo 347/2013/EU v sedmem odstavku 11. člena določa, da nacionalni regulativni organi, ki sodelujejo v okviru Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev, vzpostavijo in dajo javnosti na voljo nabor kazalnikov in ustreznih referenčnih vrednosti za primerjavo stroškov naložbe na enoto za primerljive projekte infrastrukturnih kategorij.

 

Pojasnilo agencije glede izvedbe 6. točke 13. člena Uredbe (EU) št. 347/2013

Uredba (EU) št. 347/2013 v 6. točki 13. člena določa, da mora vsak nacionalni regulativni organ objaviti svojo metodologijo in merila, ki se uporabljajo za vrednotenje naložb v projekte za infrastrukturo električne energije in plina ter večjih tveganj teh projektov. V zvezi s tem je Agencija za energijo posredovala Evropski komisiji naslednje pojasnilo.

 

Odločitev o čezmejni razporeditvi stroškov izgradnje plinovodne povezave med Slovenijo in Madžarsko

Agencija je od operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina, družbe Plinovodi, prejela zahtevek za naložbo z vključenim zahtevkom za čezmejno razporeditev stroškov v zvezi z izgradnjo plinovodne povezave med Madžarsko in Slovenijo, ki predstavlja projekt skupnega interesa PCI št. 6.23 Interkonekcija med Madžarsko in Slovenijo ter vzpostavitev plinovodnega koridorja med Madžarsko in Italijo skozi slovenski prenosni sistem zemeljskega plina.

 

Agencija je v sodelovanju z nacionalnim regulativnim organom Madžarske (MEKH) sprejela skupno izjavo o čezmejni razporeditvi stroškov. Oba regulativna organa sta skupaj ugotovila, da ni razlogov za čezmejno razporeditev stroškov, saj projekt predstavlja neto pozitivni učinek samo za Slovenijo in Madžarsko. V postopku ni bilo prepoznanih neto nosilcev stroškov, ki bi bili upravičeni do finančne kompenzacije, zato sta agencija in MEKH odločila, da morata oba predlagatelja projekta (slovenski operater prenosnega sistema Plinovodi d.o.o. in madžarski operater prenosnega sistema FGSZ Ltd.) nositi stroške izgradnje plinovodne povezave vsak na svojem ozemlju. 

 


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
02.10.2014 10:23
Datum posodobitve
25.02.2022 09:53
Ključne besede
pci projekti skupni interes
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin