Odklop in začasni odklop

Začasni odklop 

Elektrooperater sme začasno odklopiti uporabnika sistema zaradi:

 • rednega ali izrednega vzdrževanja,
 • pregledov ali remontov,
 • preizkusov ali kontrolnih meritev,
 • razširitev omrežja.

 

Za predvideni odklop mora operater sistema izbrati čas, ki čim manj prizadene uporabnika sistema.


Elektrooperater mora o predvidenem odklopu pravočasno obvestiti uporabnika sistema v pisni obliki ali na drug oseben način, v primeru večjega števila odjemalcev in če osebno obveščanje ni stroškovno učinkovito pa v sredstvih javnega obveščanja in na spletu vsaj 48 ur pred odklopom.

 

Odklop po predhodnem obvestilu

Operater sistema odklopi uporabnika sistema na posameznem odjemnem oziroma prevzemno-predajnem mestu po predhodnem obvestilu, če ta v roku, določenem v obvestilu, ne izpolni svoje obveznosti, in če uporabnik sistema:

 • moti oskrbo z električno energijo drugim uporabnikom sistema;
 • odreče ali onemogoči osebam, ki imajo pooblastilo operaterja sistema, dostop do vseh delov priključka, do zaščitnih in merilnih naprav in do energetskih objektov, naprav ali napeljav, kadar obstaja sum, da te naprave povzročajo motnje;
 • preko svojih energetskih naprav omogoči priključitev energetskih naprav drugih oseb;
 • na opomin elektrooperaterja ne zmanjša odjema oziroma oddaje moči oziroma količine na dogovorjeno vrednost v zahtevanem roku;
 • ne plača omrežnine v predpisanem roku, oskrbe elektrooperaterja (zasilna oskrba, nujna oskrba in neupravičen odjem) in storitev, ki so sestavni del gospodarske javne službe in niso zajete v omrežnini;
 • v roku, ki ga določi operater oziroma pristojni inšpekcijski organ, ne odstrani oziroma ne zniža do dovoljene meje motenj, ki jih povzročajo njegovi objekti, naprave ali napeljave ali odjemalci;
 • nima veljavnih pogodb o dobavi električne energije, ki pokrivajo njegov celoten odjem na določenem prevzemno-predajnem mestu, ali če dobavitelj pisno obvesti operaterja, da je dobavitelj ali končni odjemalec odstopil od pogodbe o dobavi električne energije na določenem prevzemno-predajnem mestu uporabnika sistema, razen v primerih zasilne oskrbe.

 

Elektrooperater ne sme odklopiti ranljivega odjemalca, če so izpolnjeni pogoji za nujno oskrbo.


Dobavitelj, ki je odstopil od pogodbe o dobavi, ali dobavitelj, ki mu je končni odjemalec sporočil, da odstopa od pogodbe o dobavi, je dolžan distribucijskega operaterja nemudoma obvestiti o odstopu.


Če dobavitelj odstopi od pogodbe o dobavi zaradi razlogov na strani končnega odjemalca, je zavezanec za plačilo vseh stroškov, ki iz tega naslova nastanejo distribucijskemu operaterju, končni odjemalec.


V primeru odstopa od pogodbe o dobavi zaradi dobavitelja ali uporabnika sistema distribucijski operater pošlje uporabniku obvestilo o odklopu. Merilno točko, ki je predmet te pogodbe o dobavi, izključi iz bilančne skupine dosedanjega dobavitelja najpozneje 16. dan po preteku rokov iz obvestila o nameravanem odklopu ob upoštevanju začetka teka teh rokov. Do izvedbe odklopa oziroma do izključitve iz bilančne skupine dobavo izvaja dobavitelj. Distribucijski operater je dolžan zaključni odčitek merilne naprave ugotoviti za dan izključitve iz bilančne skupine, če to ni mogoče, pa od pet dni pred do pet dni po izključitvi iz bilančne skupine, ter vrednost na dan izključitve iz bilančne skupine izračunati na podlagi izvedenega odčitka in pretekle porabe. Na ta dan se začne tudi pripadnost novemu dobavitelju, če je bila o tem sklenjena ustrezna pogodba.


Dobavitelj, ki je odstopil od pogodbe o dobavi zaradi neplačila stroškov dobavljene električne energije, lahko do izvedbe odčitka zaključnega stanja merilne naprave, ki ga opravi distribucijski operater, z enostransko izjavo odstop prekliče.


Distribucijski operater mora gospodinjskega odjemalca o odklopu obvestiti vsaj deset dni vnaprej, poslovnega odjemalca pa vsaj osem dni vnaprej.

 

Odklop brez predhodnega obvestila

Elektrooperater odklopi uporabnika sistema brez predhodnega obvestila, če uporabnik sistema na tem prevzemno-predajnem mestu:

 • z obratovanjem energetskih objektov, naprav ali napeljav ogroža življenje ali zdravje ljudi ali ogroža premoženje;
 • ob pomanjkanju električne energije ne upošteva zaščitnih ukrepov o omejevanju odjema energije iz sistema;
 • brez soglasja elektrooperaterja priključi na omrežje svoje energetske naprave ali napeljave;
 • onemogoča pravilno registriranje obračunskih količin električne energije ali če uporablja električno energijo brez zahtevanih oziroma dogovorjenih merilnih naprav ali mimo njih.

 

Odklop na zahtevo uporabnika 

Uporabnik sistema, ki je imetnik soglasja za priključitev, lahko  od elektrooperaterja zahteva, da njegovo prevzemno-predajno oziroma odjemno mesto odklopi od omrežja.


Elektrooperater je dolžan prevzemno-predajno mesto na stroške uporabnika sistema ponovno priklopiti na sistem, če izpolnjuje pogoje za priklop. Če traja odklop dlje kot tri leta, mora uporabnik sistema pred ponovnim priklopom pridobiti novo soglasje za priključitev brez plačila omrežnine za priključno moč.


Elektrooperater lahko uporabniku sistema, ki je zahteval odklop, zavrne ponovni priklop na sistem ali izdajo novega soglasja za priključitev, dokler uporabnik sistema ne poravna vseh zapadlih obveznosti do elektrooperaterja.


Elektrooperater v sistemskih obratovalnih navodilih podrobneje uredi medsebojna razmerja in plačilo stroškov v primeru ponovnega priklopa, če je bil odklop izveden na zahtevo uporabnika sistema.

 

Ponovna priključitev

Elektrooperater je dolžan prevzemno-predajno mesto, ki je bilo odklopljeno, na stroške uporabnika sistema ponovno priključiti na sistem po odpravi razlogov za odklop.


Elektrooperater, ki je prevzemno-predajno mesto uporabnika sistema neutemeljeno odklopil, mora v 24 urah od ugotovitve neutemeljenega odklopa na svoje stroške prevzemno-predajno mesto znova priklopiti na svoj sistem.


Elektrooperater ima pravico do povračila škode, ki je nastala zaradi ravnanj uporabnika sistema, zaradi katerih ga je odklopil po predhodnem obvestilu oziroma brez predhodnega obvestila.


Uporabnik sistema ima pravico do povračila škode, ki mu je bila povzročena zaradi neutemeljenega odklopa.

 

Meta informacije
Datum objave
11.09.2014 15:01
Datum posodobitve
29.03.2022 13:28
Področja
Gospodinjski odjemalci Električna energija Skupna kontaktna točka