Odklop in začasni odklop

Začasni odklop 

Operater sistema sme začasno odklopiti uporabnika sistema zaradi:

 • rednega ali izrednega vzdrževanja,
 • pregledov ali remontov,
 • preizkusov ali kontrolnih meritev,
 • razširitev omrežja.

Za predvideni odklop mora operater sistema izbrati čas, ki čim manj prizadene uporabnika sistema.

Operater sistema mora o predvidenem odklopu pravočasno obvestiti uporabnika sistema v pisni obliki ali na drug oseben način, v primeru večjega števila odjemalcev in če osebno obveščanje ni stroškovno učinkovito pa v sredstvih javnega obveščanja in na spletu vsaj 48 ur pred odklopom.

Odklop po predhodnem obvestilu

Operater sistema odklopi uporabnika sistema na posameznem odjemnem oziroma prevzemno-predajnem mestu po predhodnem obvestilu, če ta v roku, določenem v obvestilu, ne izpolni svoje obveznosti, in če uporabnik sistema:

 • moti oskrbo z električno energijo drugim uporabnikom sistema;
 • odreče ali onemogoči osebam, ki imajo pooblastilo operaterja sistema, dostop do vseh delov priključka, do zaščitnih in merilnih naprav in do energetskih objektov, naprav ali napeljav, kadar obstaja sum, da te naprave povzročajo motnje;
 • brez soglasja operaterja sistema priključi na omrežje svoje energetske naprave ali napeljave ali omogoči prek svojih energetskih naprav priključitev energetskih naprav drugih uporabnikov sistema;
 • na opomin operaterja sistema ne zniža odjema oziroma oddaje moči oziroma količine na dogovorjeno vrednost v zahtevanem roku;
 • onemogoča pravilno registriranje obračunskih količin;
 • uporablja elektriko brez zahtevanih oziroma dogovorjenih merilnih naprav ali mimo njih;
 • ne plača odstopanj ali omrežnine v predpisanem roku;
 • v roku, ki ga določi operater oziroma pristojni inšpekcijski organ, ne odstrani oziroma ne zniža do dovoljene meje motenj, ki jih povzročajo njegovi objekti, naprave ali napeljave ali odjemalci, ali ne izpolni predpisanih tehničnih zahtev;
 • nima veljavne pogodbe o dobavi elektrike na določenem prevzemno-predajnem oziroma odjemnem mestu, ali dobavitelj pisno obvesti operaterja sistema, da je dobavitelj ali končni odjemalec odstopil od pogodbe o dobavi električne energije na določenem prevzemno-predajnem oziroma odjemnem mestu uporabnika sistema;
 • nima pogodbeno urejene odgovornosti za izravnavo odstopanj.

Operater ne sme odklopiti ranljivega odjemalca, če so izpolnjeni pogoji za nujno oskrbo.

Dobavitelj, ki je odstopil od pogodbe o dobavi, ali dobavitelj, ki mu je končni odjemalec sporočil, da odstopa od pogodbe o dobavi, je dolžan operaterja obvestiti o odstopu najkasneje zadnji delovni dan tekom odpovednega roka.

Če dobavitelj odstopi od pogodbe o dobavi iz razlogov na strani končnega odjemalca, je zavezanec za plačilo vseh stroškov, ki iz tega naslova nastanejo operaterju, končni odjemalec.

V primeru odstopa od pogodbe o dobavi zaradi dobavitelja ali končnega odjemalca operater prevzemno-predajno oziroma odjemno mesto, ki je predmet te pogodbe o dobavi, izključi iz bilančne skupine dosedanjega dobavitelja z dnem odčitka zaključnega stanja merilne naprave, ne glede na to, ali je operater dejansko izvedel odklop. Operater je dolžan zaključni odčitek merilne naprave opraviti najkasneje v petih delovnih dneh pred ali po zadnjem dnevu v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je bil operater obveščen o odstopu, oziroma zadnjem dnevu dobave, če je že prej urejena zamenjava dobavitelja ali sklenjena nova pogodba o dobavi z obstoječim dobaviteljem.

Dobavitelj, ki je odstopil od pogodbe o dobavi zaradi neplačila stroškov dobavljene električne energije, lahko do izvedbe odčitka zaključnega stanja merilne naprave s strani operaterja z enostransko izjavo odstop prekliče.

Operater mora gospodinjskega odjemalca o odklopu obvestiti vsaj 15 dni vnaprej, poslovnega odjemalca pa vsaj 8 dni vnaprej.

Odklop brez predhodnega obvestila

Operater odklopi uporabnika sistema brez predhodnega obvestila, če:

 • uporabnik sistema z obratovanjem svojih energetskih objektov, naprav ali napeljav ogroža življenje ali zdravje ljudi ali ogroža premoženje,
 • uporabnik sistema ob pomanjkanju električne energije ne upošteva ukrepov o omejevanju odjema energije iz sistema.

Odklop na zahtevo uporabnika 

Uporabnik sistema, ki je imetnik soglasja za priključitev na sistem, lahko  od operaterja zahteva, da njegovo prevzemno-predajno oziroma odjemno mesto odklopi od omrežja.

Operater je dolžan uporabnika sistema na njegove stroške ponovno priklopiti na sistem, če izpolnjuje pogoje za priklop. Če traja odklop dlje kot tri leta, mora uporabnik sistema pred ponovnim priklopom pridobiti novo soglasje za priključitev na sistem in skleniti novo pogodbo o priključitvi.

Operater lahko uporabniku sistema, ki je zahteval odklop, zavrne ponovno priključitev na sistem ali izdajo novega soglasja za priključitev, dokler uporabnik sistema ne poravna vseh obveznosti iz pogodbe o prenosu oziroma dostopu oziroma uporabi sistema in pogodbe o priključitvi na sistem, ki izvirajo iz časa pred odklopom.

Operater v sistemskih obratovalnih navodilih podrobneje uredi medsebojna razmerja in plačilo stroškov v primeru ponovnega priklopa, če je bil odklop izveden na zahtevo uporabnika sistema.

Ponovna priključitev

Operater je dolžan uporabnika sistema, ki je bil odklopljen, na njegove stroške ponovno priključiti na sistem po odpravi razlogov za odklop.

Operater, ki je uporabnika sistema neutemeljeno odklopil, mora v 24 urah od ugotovitve neutemeljenega odklopa ali prekinitve na svoje stroške znova priključiti objekte, naprave ali napeljave uporabnika sistema na svoj sistem.

Operater ima pravico do povračila škode, ki je nastala zaradi ravnanj uporabnika sistema, zaradi katerih ga je odklopil po predhodnem obvestilu oziroma brez predhodnega obvestila.

Uporabnik sistema ima pravico do povračila škode, ki mu je bila povzročena zaradi neutemeljenega odklopa.

Meta informacije
Datum objave
11.09.2014 15:01
Datum posodobitve
08.01.2016 14:12
Področja
Gospodinjski odjemalci Električna energija Skupna kontaktna točka