Pravica do menjave dobavitelja

Končni odjemalec sam izbere dobavitelja električne energije ali agregatorja v Sloveniji. Pri izbiri dobavitelja ali agregatorja je pomembno poleg cene upoštevati tudi vse druge pogoje, ki jih ponujajo dobavitelji ali agregatorji. To so predvsem časovna veljavnost pogodbe, odpovedni rok, plačilni pogoji in dodatne storitve. Pri oskrbi z električno energijo je mogoče izbirati tudi različne vrste električne energije glede na vir, iz katerega je ta energija proizvedena.


Potem ko se je odjemalec že odločil za menjavo in izbral novega dobavitelja ali agregatorja , lahko tega pooblasti, da zanj izpelje celoten postopek menjave dobavitelja.


Menjava dobavitelja ali agregatorja sicer poteka v naslednjih korakih:

  1. Preveritev razmerja z dosedanjim dobaviteljem ali agregatorjem: odjemalec preveri, kdaj in kako lahko prekine razmerje z dosedanjim dobaviteljem ali agregatorjem ter morebitne stroške odstopnine.
  2. Sklenitev pogodbe z novim dobaviteljem ali agregatorjem: Odjemalec z novim dobaviteljem ali agregatorjem uskladi datum menjave, sklene novo pogodbo in hkrati odpove veljavno pogodbo pri dosedanjem dobavitelju ali agregatorju. Na podlagi pooblastila odjemalca lahko veljavno pogodbo v imenu odjemalca odpove novi dobavitelj ali agregator.
  3. Prijava pri distribucijskem operaterju: končni odjemalec ali po pooblastilu novi dobavitelj ali agregator posreduje zahtevo za zamenjavo distribucijskemu operaterju, na katerega je priključen. Distribucijski operater mora izvesti vse potrebno, da lahko končni odjemalec začne izvrševati pogodbo o dobavi z novim dobaviteljem ali agregatorjem najkasneje v 21 dneh od vložitve popolne zahteve.


Odjemalcem se menjava dobavitelja ali registracija pogodbe z agregatorjem ne sme zaračunati.


Distribucijski operater zavrne menjavo dobavitelja ali registracijo pogodbe z agregatorjem, če novi dobavitelj ali agregator ne izpolnjujeta zahtev, določenih z ZOEE in na njegovi podlagi izdanih predpisov ter splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil.


Končni odjemalec mora prejeti zaključni račun po vsaki menjavi dobavitelja najkasneje 6 tednov po začetku dobave električne energije s strani novega dobavitelja.
Podrobnejši način menjave dobavitelja ali registracijo pogodbe z agregatorjem določi distribucijski operater v sistemskih obratovalnih navodilih.

 

Več o postopku menjave dobavitelja.


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
29.09.2014 10:57
Datum posodobitve
29.03.2022 13:13
Ključne besede
menjava dobavitelja zamenjava dobavitelja
Področja
Gospodinjski odjemalci Električna energija Distribucija Skupna kontaktna točka