Pravica do zasilne oskrbe

Distribucijski operater mora samodejno in brez prestopnih rokov zagotoviti dobavo končnim odjemalcem, ki so priključeni na njegov sistem, če jim preneha veljavnost pogodbe o dobavi zaradi ukrepov, ki so posledica insolventnosti ali nelikvidnosti dobavitelja, ali če iz drugega razloga izgubijo status člana bilančne sheme. O prenehanju veljavnosti pogodbe o dobavi in začetku izvajanja zasilne oskrbe mora distribucijski operater takoj obvestiti odjemalca.


Distribucijski operater mora na zahtevo odjemalca zagotoviti dobavo tudi vsakemu odjemalcu gospodinjskega odjema.


Cena dobave električne energije za zasilno oskrbo mora biti javno objavljena in višja od tržne cene za dobavo primerljivemu odjemalcu, ne sme pa je presegati za več kot 25 %. Ceno električne energije za zasilno oskrbo določi distribucijski operater v višini, ki pokriva dolgoročno ceno nabave energije ter dodatne stroške zagotavljanja in izvajanja zasilne oskrbe. Pogoji zasilne oskrbe se natančneje določijo v sistemskih obratovalnih navodilih.


Če distribucijski operater ne določi cene električne energije za zasilno oskrbo ali jo določi v nasprotju s prejšnjim odstavkom, jo določi agencija.


Distribucijski operater mora gospodinjske odjemalce obvestiti o možnosti in pogojih zasilne oskrbe.

 

Meta informacije
Datum objave
29.09.2014 11:03
Datum posodobitve
29.03.2022 13:15
Ključne besede
zasilna oskrba pravica do zasilne oskrbe
Področja
Gospodinjski odjemalci Električna energija Skupna kontaktna točka