Pravice, povezane s pogodbo o dobavi

Pravica do sklenitve pogodbe z dobaviteljem

Končni odjemalci električne energije imajo pravico do dobave  na podlagi odprte pogodbe o dobavi z dobaviteljem ne glede na državo članico Evropske unije, v kateri je dobavitelj registriran. Dobavitelj mora pred sklenitvijo pogodbe o dobavi izpolnjevati določene zahteve o izvajanju dejavnosti dobave na trgu z električno energijo v Republiki Sloveniji.


Vsak končni odjemalec lahko neodvisno od pogodb o dobavi električne energije in morebitnih že veljavnih pogodb o agregiranju prosto sklepa pogodbe o energetskih storitvah, tudi z neodvisnimi agregatorji, ter lahko skupaj s tistimi, ki ponujajo prilagajanje odjema prek agregatorja, nediskriminatorno deluje na vseh trgih z električno energijo.


Končni odjemalci imajo pravico delovati kot aktivni odjemalci, ne da bi zanje veljale nesorazmerne ali diskriminatorne zahteve glede vstopa na trg, postopkov in plačil v zvezi s tem ter omrežnine, ki ne odraža stroškov.

 

Predpisana vsebina in oblika pogodbe o dobavi

Pogodba o dobavi med končnim odjemalcem in dobaviteljem mora biti sklenjena v pisni ali elektronski obliki skladno s predpisi o elektronskem poslovanju.


Pogodba mora določati najmanj naslednje:

 • ime in naslov dobavitelja,
 • ceno in plačilne pogoje,
 • oznako prevzemno-predajnih mest in merilnih točk, na katere se nanaša pogodba,
 • delež celotnega odjema prevzemno-predajnega mesta, ki ga pokriva pogodba o dobavi, v primeru več dobaviteljev s sorazmerno porazdelitvijo dobave (ključ delitve odjema na merilni točki),
 • pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi z neizpolnjevanjem pogodbe,
 • vrste storitev, ki jih izvaja dobavitelj, in ponujeno raven kakovosti storitev,
 • načine za pridobitev podatkov o vseh veljavnih tarifah in stroških  vzdrževanja, če je vzdrževanje del pogodbenih storitev,
 • trajanje pogodbe, pogoje za podaljšanje in odpoved pogodbe ali storitev ter navedbo, ali je dovoljen brezplačen odstop od pogodbe,
 • dogovore o nadomestilu in povračilu, če ni dosežena raven kakovosti storitev iz pogodbe, vključno z dobaviteljevim nenatančnim ali zapoznelim obračunavanjem dobavljene električne energije in dodatnih storitev,
 • način za sprožitev postopkov za obravnavo pritožb v zvezi z dobavo električne energije ter
 • informacije o pravicah končnih odjemalcev, vključno z obravnavanjem pritožb v zvezi s pogodbo o dobavi in vsemi informacijami, ki jih morajo dobavitelji pregledno sporočati ob posredovanju računov in na svojih spletnih straneh.

 

Pravica odstopa od pogodbe o dobavi

Gospodinjski odjemalec lahko odstopi od pogodbe o dobavi brez plačila pogodbene kazni, odškodnine, nadomestila ali kakršnega koli drugega plačila zaradi odstopa od pogodbe pred določenim rokom, če odpoved začne učinkovati najmanj eno leto po sklenitvi pogodbe.
 
Zaradi menjave dobavitelja lahko gospodinjski odjemalec od pogodbe o dobavi odstopi brez odpovednega roka. Če odstop učinkuje prej kot eno leto po sklenitvi pogodbe, nosi odjemalec posledice, ki jih za predčasni odstop od pogodbe o dobavi določa pogodba.

 

Splošni pogodbeni pogoji

Sestavni del pogodbe o dobavi so splošni pogodbeni pogoji, ki morajo biti pravični in znani vnaprej, dobavitelj pa jih mora končnemu odjemalcu zagotoviti pred sklenitvijo pogodbe, tudi če se pogodbe sklepajo po posrednikih.


Splošni pogodbeni pogoji morajo biti pregledni, objavljeni v jasnem in razumljivem jeziku ter ne smejo vsebovati nepogodbenih ovir za uveljavljanje pravic odjemalcev, na primer preobsežne pogodbene dokumentacije.


Spremembo splošnih pogodbenih pogojev mora dobavitelj neposredno ter pregledno in razumljivo sporočiti gospodinjskemu odjemalcu najmanj en mesec pred njihovo uveljavitvijo, če se sprememba nanaša na izpolnjevanje pogodbe z gospodinjskim odjemalcem. Zaradi spremembe splošnih pogodbenih pogojev ima gospodinjski odjemalec pravico odstopiti od pogodbe o dobavi v roku enega meseca po začetku veljave spremenjenih splošnih pogojev brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni, o čemer ga mora dobavitelj tudi obvestiti. Navedeno velja tudi za spremembo cen električne energije, ki lahko pomenijo povišanje plačila za gospodinjskega odjemalca.


Splošni pogodbeni pogoji, ceniki in tarife dobaviteljev električne energije so objavljeni na spletnih straneh posameznih dobaviteljev električne energije gospodinjskim odjemalcem.

 

Varstvo pred zavajajočimi in nepoštenimi načini prodaje

Dobavitelj ne sme sam ali prek posrednikov oziroma zastopnikov uporabljati nepoštenih in zavajajočih načinov prodaje električne energije.

Meta informacije
Datum objave
26.09.2014 15:41
Datum posodobitve
29.03.2022 13:05
Ključne besede
moje pravice pogodba o dobavi dobavna pogodba splošni pogodbeni pogoji pogodbeni pogoji
Področja
Gospodinjski odjemalci Električna energija Skupna kontaktna točka