Pravica do obveščenosti

Obveščanje odjemalcev

Distribucijski operater mora pred sklenitvijo pogodbe o uporabi sistema obvestiti uporabnika sistema o pravicah in obveznostih izbire dobavitelja ter ga seznaniti s seznamom dobaviteljev končnim odjemalcem.


Distribucijski operater mora pred priključitvijo na sistem obvestiti odjemalca o njegovih pravicah in obveznostih v zvezi z izbiro dobavitelja in zasilno oziroma nujno oskrbo.
Dobavitelj mora gospodinjskim odjemalcem najmanj z objavo na svoji spletni strani zagotoviti pregledne informacije o veljavnih cenah in tarifah ter splošnoveljavnih pogojih v zvezi z dobavo električne energije.

 
Spremembo splošnih pogodbenih pogojev mora dobavitelj neposredno ter pregledno in razumljivo sporočiti gospodinjskemu odjemalcu najmanj en mesec pred njihovo uveljavitvijo, če se sprememba nanaša na izpolnjevanje pogodbe. Obvestilo mora biti gospodinjskemu odjemalcu poslano brezplačno na način, določen v pogodbi.


Dobavitelj mora gospodinjskemu odjemalcu neposredno ter pregledno in razumljivo sporočiti tudi spremembo cen električne energije, ki lahko pomeni povišanje plačila za odjemalca, najmanj en mesec pred njihovo uveljavitvijo. Obvestilo o tej spremembi in dan uveljavitve spremembe morata biti navedena na računu ali v drugem ustreznem pisnem obvestilu.


Zaradi spremembe splošnih pogojev ali spremembe cen električne energije, ki lahko pomenijo povišanje plačila za odjemalca, ima končni odjemalec pravico odstopiti od pogodbe o dobavi električne energije v roku enega meseca po začetku veljave spremembe brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni, o čemer ga mora dobavitelj tudi pisno obvestiti.


Dobavitelj gospodinjskim odjemalcem brezplačno zagotavlja tudi ustrezne informacije o alternativnih ukrepih, da ne bi prišlo do odklopa, najpozneje ob pošiljanju zadnjega opomina pred odpovedjo pogodbe o dobavi.

 

Obveznost objavljanja sestave proizvodnih virov

Dobavitelji električne energije morajo odjemalcem na izdanih računih, na promocijskih gradivih in na spletu prikazati:

  • delež posameznega proizvodnega vira energije v celotni strukturi električne energije;
  • vsaj navedbo sklica na obstoječe referenčne vire (npr. spletne strani, kjer so javno dostopni podatki o vplivih na okolje, izraženih z emisijami CO2 in količinami radioaktivnih odpadkov, ki so posledica proizvodnje elektrike iz celotne strukture proizvodnih virov, ki jo je dobavitelj koristil v predhodnem letu);
  • informacije o pravicah odjemalcev v zvezi z metodami reševanja morebitnih sporov.

 

Dostop do podatkov o porabi

Dobavitelj mora odjemalce brezplačno periodično obveščati o njihovi porabi električne energije ter o možnostih učinkovite rabe energije, in sicer dovolj pogosto, da lahko odjemalci sami uravnavajo svojo porabo.
 
Distribucijski operater mora končnim odjemalcem, ki so uporabniki sistema, na katerem opravlja dejavnost operaterja, omogočiti učinkovit dostop do podatkov o porabi. Podatke o tem mora zagotoviti v primernem roku, pri čemer se upoštevajo zmogljivost opreme odjemalca za merjenje porabe, zadevni produkt električne energije in stroškovna učinkovitost takšnih ukrepov. Podatke zagotovi najmanj za obdobje preteklih pet let, razen za osebne podatke, za katere veljajo drugačni roki. Končnim odjemalcem in njihovim pooblaščencem te storitve ni mogoče dodatno zaračunati.


Podrobnejši način dostopa do podatkov o porabi uredi distribucijski operater v sistemskih obratovalnih navodilih.

 

Več informacij o porabi.

Meta informacije
Datum objave
26.09.2014 15:49
Datum posodobitve
29.03.2022 13:09
Ključne besede
poraba moja poraba obveščanje sestava proizvodnih virov proizvodni viri
Področja
Gospodinjski odjemalci Električna energija Skupna kontaktna točka