Pravica do obveščenosti

Obveščanje odjemalcev

Elektrooperater mora pred sklenitvijo pogodbe o uporabi sistema obvestiti uporabnika sistema o pravicah in obveznostih izbire dobavitelja in seznaniti končnega odjemalca s seznamom dobaviteljev končnim odjemalcem.

Distribucijski operater mora pred priključitvijo na sistem obvestiti odjemalca o njegovih pravicah in obveznostih v zvezi z izbiro dobavitelja in v zvezi z zasilno oziroma nujno oskrbo.

Dobavitelj mora gospodinjskim odjemalcem najmanj z objavo na svoji spletni strani zagotoviti pregledne informacije o veljavnih cenah in tarifah ter splošnoveljavnih pogojih v zvezi z dobavo električne energije.  

Spremembo splošnih pogodbenih pogojev mora dobavitelj neposredno ter na pregleden in razumljiv način sporočiti gospodinjskemu odjemalcu najmanj en mesec pred njihovo uveljavitvijo, če se sprememba nanaša na izpolnjevanje pogodbe. Zaradi spremembe splošnih pogodbenih pogojev ima gospodinjski odjemalec pravico odstopiti od pogodbe o dobavi v roku enega meseca po začetku veljave spremenjenih splošnih pogojev brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni, o čemer ga mora dobavitelj v obvestilu tudi obvestiti. Navedeno velja tudi za spremembo cen, ki lahko za gospodinjskega odjemalca pomeni povišanje plačila za električno energijo.

Obveznost objavljanja sestave proizvodnih virov

Dobavitelji električne energije morajo odjemalcem na izdanih računih, na promocijskih gradivih in na spletu prikazati:

  • delež posameznega proizvodnega vira energije v celotni strukturi električne energije;
  • vsaj navedbo sklica na obstoječe referenčne vire (npr. spletne strani, kjer so javno dostopni podatki o vplivih na okolje, izraženih z emisijami CO2 in količinami radioaktivnih odpadkov, ki so posledica proizvodnje elektrike iz celotne strukture proizvodnih virov, ki jo je dobavitelj koristil v predhodnem letu);
  • informacije o pravicah odjemalcev v zvezi z metodami reševanja morebitnih sporov.

Dostop do podatkov o porabi

Dobavitelj mora odjemalce brezplačno periodično obveščati o njihovi porabi, o značilnostih porabe ter o možnostih učinkovite rabe energije, in sicer dovolj pogosto, da lahko odjemalci sami uravnavajo svojo porabo.

Elektrooperater mora odjemalcem, ki so uporabniki sistema, na katerem opravlja dejavnost operaterja, omogočiti dostop do podatkov o porabi. Podatke o tem mora zagotoviti v primernem roku, pri čemer se upoštevajo zmogljivost opreme odjemalca za merjenje porabe, zadevni produkt električne energije in stroškovna učinkovitost takšnih ukrepov. Stroški dostopa morajo ustrezati neposrednim stroškom storitve operaterja. Odjemalcem te storitve ni mogoče dodatno zaračunati.

Podrobnejši način dostopa do podatkov o porabi uredi elektrooperater v sistemskih obratovalnih navodilih.

Več informacij o porabi.

Meta informacije
Datum objave
26.09.2014 15:49
Datum posodobitve
02.03.2017 09:51
Ključne besede
poraba moja poraba obveščanje sestava proizvodnih virov proizvodni viri
Področja
Gospodinjski odjemalci Električna energija Skupna kontaktna točka