Pravica do menjave dobavitelja

Odjemalci lahko sami izberejo svojega dobavitelja  plina v Sloveniji. Izbirajo lahko med dobavitelji, ki dobavljajo  plin v lokalno skupnost, v kateri ima posamezen odjemalec z operaterjem distribucijskega sistema sklenjeno pogodbo o dostopu. Informacije o tem, kateri dobavitelji dobavljajo zemeljski plin na določenem območju, so objavljene na spletni strani agencije v spletni aplikaciji za primerjavo stroškov oskrbe z zemeljskim plinom.


Končni odjemalec, ki želi zamenjati dobavitelja, predloži zahtevo za zamenjavo operaterju sistema, na katerega je priključen.


V imenu in za račun končnega odjemalca lahko na podlagi pooblastila zahtevo predloži tudi novi dobavitelj.


Operater sistema, ki je prejel zahtevo za menjavo dobavitelja, mora izvesti vse potrebno, da lahko končni odjemalec začne izvrševati pogodbo o dobavi  plina z novim dobaviteljem v 21 dneh od vložitve popolne zahteve. Končnemu odjemalcu se menjava dobavitelja ne sme zaračunati.


Operater sistema zavrne menjavo dobavitelja v primeru, če novi dobavitelj ne izpolnjuje zahtev, določenih z ZOP in na njegovi podlagi izdanih predpisov ter splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil.


Končni odjemalec mora prejeti zaključni račun po vsaki menjavi dobavitelja najkasneje šest tednov po začetku dobave  plina s strani novega dobavitelja.

 

 

Meta informacije
Datum objave
30.09.2014 14:43
Datum posodobitve
11.05.2022 11:14
Ključne besede
menjava dobavitelja zamenjava dobavitelja
Področja
Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin Skupna kontaktna točka