Pravice, povezane z odklopom

Operater sistema mora o predvidenem odklopu pravočasno obvestiti uporabnika sistema v pisni obliki ali na drug oseben način; v primeru večjega števila odjemalcev in če osebno obveščanje ni stroškovno učinkovito, pa v sredstvih javnega obveščanja in na spletu vsaj 48 ur pred odklopom.

Operater distribucijskega sistema ne sme odklopiti ranljivega odjemalca iz razloga iz f), h) ali i) točke prvega odstavka 274. člena EZ-1, če so izpolnjeni pogoji za nujno oskrbo iz 176. člena tega zakona.

Uporabnik sistema ima pravico do povračila škode, ki mu je bila povzročena zaradi neutemeljenega odklopa operaterja sistema.

Operater sistema mora gospodinjskega odjemalca o odklopu obvestiti vsaj 15 dni vnaprej.

Več o odklopu in začasnem odklopu odjemalca.

Meta informacije
Datum objave
30.09.2014 12:49
Datum posodobitve
22.03.2017 13:40
Ključne besede
odklop pravočasna obveščenost
Področja
Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin Skupna kontaktna točka