Pravica do obveščenosti

Obveščanje odjemalcev

Operater distribucijskega sistema mora pred priključitvijo na sistem obvestiti končnega odjemalca o njegovih pravicah in obveznostih v zvezi z izbiro dobavitelja in nujno oskrbo ter ga seznaniti s seznamom dobaviteljev končnim odjemalcem.


Operater distribucijskega sistema mora ob priključitvi na sistem  plina obvestiti gospodinjskega odjemalca o njegovih pravicah do oskrbe s  plinom določene kakovosti po razumni ceni v skladu z veljavnimi predpisi in splošnimi akti.


Dobavitelj mora gospodinjskim odjemalcem zagotoviti pregledne informacije o veljavnih cenah in tarifah ter splošnoveljavnih pogojih v zvezi z dobavo  plina najmanj z objavo na svoji spletni strani.


Spremembo splošnih pogodbenih pogojev mora dobavitelj neposredno ter pregledno in razumljivo sporočiti gospodinjskemu odjemalcu najmanj en mesec pred njihovo uveljavitvijo, če se sprememba nanaša na izpolnjevanje pogodbe z gospodinjskim odjemalcem. Obvestilo mora biti gospodinjskemu odjemalcu poslano brezplačno na način, določen v pogodbi.
Tudi spremembo cene plina, ki lahko pomeni povišanje plačila za plin odjemalca, mora dobavitelj neposredno ter pregledno in razumljivo sporočiti gospodinjskemu odjemalcu najmanj en mesec pred njihovo uveljavitvijo. Obvestilo o tej spremembi in dan uveljavitve spremembe morata biti navedena na računu ali v drugem ustreznem pisnem obvestilu.

Zaradi spremembe splošnih pogojev ali spremembe cene plina, ki lahko pomeni povišanje plačila za plin odjemalca, ima gospodinjski odjemalec pravico odstopiti od pogodbe o dobavi plina v roku enega meseca po začetku veljave spremembe brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni, o čemer ga mora dobavitelj tudi obvestiti.

 

Obveščanje o porabi

Operater distribucijskega sistema mora brezplačno obdobno obveščati končne odjemalce, ki so uporabniki sistema, na katerem opravlja dejavnost operaterja distribucijskega sistema, o njihovi porabi  plina ter značilnostih te porabe, in sicer tako pogosto, da lahko sami uravnavajo svojo porabo  plina.


Na zahtevo končnega odjemalca ali na podlagi soglasja končnega odjemalca drugi pravni ali fizični osebi mora operater distribucijskega sistema obvestiti končnega odjemalca ali drugo pravno ali fizično osebo o njegovi porabi plina ter o značilnosti te porabe. Podatke o tem mora zagotoviti v primernem času, pri čemer se upoštevata zmogljivost opreme končnega odjemalca za merjenje porabe in stroškovna učinkovitost takšnih ukrepov. Stroški obvestila se ne zaračunavajo.


Podrobnejši način obveščanja končnih odjemalcev o porabi določi operater sistema v sistemskih obratovalnih navodilih, pri čemer omogoča obveščanje v elektronski obliki, če končni odjemalec izrazi takšno voljo.


Operater distribucijskega sistema mora gospodinjske odjemalce obveščati o dejanski porabi  plina in stroških, in sicer najmanj enkrat letno. Podatke o tem mora zagotoviti v primernem roku, pri čemer se upoštevata zmogljivost opreme odjemalca za merjenje porabe in stroškovna učinkovitost takšnih ukrepov. Te storitve odjemalcem operater distribucijskega sistema ne sme dodatno zaračunati.


Končnim odjemalcem, ki nimajo naprednih merilnih sistemov, morata dobavitelj in operater distribucijskega sistema zagotoviti, da so informacije o obračunu porabe zemeljskega plina zanesljive in točne ter temeljijo na dejanski porabi, če je to tehnično izvedljivo in ekonomsko upravičeno. Dobavitelj mora obračunavanje na podlagi dejanske porabe izvesti vsaj enkrat na leto. Informacije o obračunu, ki lahko temeljijo na dejanski ali ocenjeni porabi, morajo biti dane na voljo končnemu odjemalcu dvakrat na leto. V primeru zahteve končnega odjemalca ali v primeru prejemanja elektronskega obračuna dobavitelj pošlje informacijo o obračunu najmanj štirikrat na leto. Informacije o obračunu se ne pošljejo v primeru porabe zemeljskega plina samo za namene kuhanja. Ta obveznost se lahko izpolni s sistemom rednega samoodčitavanja končnih odjemalcev, ki odčitane podatke s števca sporočajo dobavitelju energije. Če končni odjemalec ne sporoči odčitanih podatkov s števca za zadevno obračunsko obdobje ali če operater distribucijskega sistema v postopku kontrole podatka le-tega zavrne zaradi prevelikega odstopanja od predvidene porabe, se obračun pripravi na podlagi ocenjene porabe ali pavšalnega zneska.


Končnim odjemalcem, ki imajo napredne merilne sisteme, ki omogočajo točne informacije o obračunu na podlagi dejanske porabe, operater distribucijskega sistema zagotovi možnost preprostega dostopa do dodatnih informacij o pretekli porabi po spletu ali preko vmesnika števca, ki omogoča podrobno samopreverjanje.

 

Meta informacije
Datum objave
30.09.2014 10:50
Datum posodobitve
11.05.2022 11:12
Ključne besede
moja poraba obveščanje
Področja
Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin Skupna kontaktna točka