Pravica do obveščenosti

Obveščanje odjemalcev

Operater distribucijskega sistema mora pred priključitvijo na sistem obvestiti odjemalca o njegovih pravicah in obveznostih v zvezi z izbiro dobavitelja in nujno oskrbo.

Operater distribucijskega sistema mora ob priključitvi na sistem zemeljskega plina obvestiti gospodinjskega odjemalca o njegovih pravicah do oskrbe z zemeljskim plinom določene kakovosti po razumni ceni v skladu z veljavnimi predpisi in splošnimi akti.

Dobavitelj mora gospodinjskim odjemalcem zagotoviti pregledne informacije o veljavnih cenah in tarifah ter splošnoveljavnih pogojih v zvezi z dobavo zemeljskega plina najmanj z objavo na svoji spletni strani.

Spremembo splošnih pogodbenih pogojev mora dobavitelj neposredno ter na pregleden in razumljiv način sporočiti gospodinjskemu odjemalcu najmanj en mesec pred njihovo uveljavitvijo, če se sprememba nanaša na izpolnjevanje pogodbe z gospodinjskim odjemalcem. Zaradi spremembe splošnih pogojev ima gospodinjski odjemalec pravico odstopiti od pogodbe o dobavi zemeljskega plina v roku enega meseca po začetku veljave spremenjenih splošnih pogojev brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni, o čemer ga mora dobavitelj v obvestilu o spremembi tudi obvestiti.

Vsako povišanje cene zemeljskega plina mora dobavitelj neposredno ter na pregleden in razumljiv način sporočiti vsakemu gospodinjskemu odjemalcu pred iztekom obračunskega obdobja, ki sledi povišanju cene. To velja tudi za vsako povišanje cene zemeljskega plina, ki lahko pomeni povišanje plačila za zemeljski plin gospodinjskega odjemalca.

Obveščanje o porabi

Operater distribucijskega sistema mora brezplačno periodično obveščati odjemalce, ki so uporabniki sistema, na katerem opravlja dejavnost operaterja distribucijskega sistema, o njihovi porabi zemeljskega plina ter o značilnostih te porabe, in sicer tako pogosto, da lahko sami uravnavajo svojo porabo zemeljskega plina.

Na zahtevo odjemalca ali na podlagi soglasja odjemalca drugi pravni ali fizični osebi mora operater distribucijskega sistema obvestiti odjemalca oziroma drugo pravno ali fizično osebo o njegovi porabi plina ter o značilnostih te porabe. Podatke o tem mora zagotoviti v primernem roku, pri čemer se upoštevata zmogljivost opreme odjemalca za merjenje porabe in stroškovna učinkovitost takšnih ukrepov. Stroški obvestila morajo ustrezati neposrednim stroškom storitve operaterja. Odjemalcem se stroški obvestila ne smejo zaračunati.

Podrobnejši način obveščanja odjemalcev o porabi določi operater sistema v sistemskih obratovalnih navodilih.

Operater distribucijskega sistema mora gospodinjske odjemalce obveščati o dejanski porabi zemeljskega plina in stroških, in sicer najmanj enkrat letno. Podatke o tem mora zagotoviti v primernem roku, pri čemer se upoštevata zmogljivost opreme odjemalca za merjenje porabe in stroškovna učinkovitost takšnih ukrepov. Te storitve odjemalcem operater distribucijskega sistema ne sme dodatno zaračunati.

Dobavitelj mora dati končnim odjemalcem na voljo informacije o obračunu dvakrat oziroma štirikrat na leto. Te informacije morajo vključevati:
-    veljavne dejanske cene,
-    dejansko porabo energije in dejanske stroške v obračunskem obdobju,
-    primerjavo porabe energije odjemalca s porabo energije v istem obdobju prejšnjega leta, kadar je to mogoče in
-    primerjavo s povprečnim normaliziranim ali referenčnim porabnikom energije iz iste porabniške kategorije vedno, kadar je to mogoče in koristno.

Več o porabi.

 

Meta informacije
Datum objave
30.09.2014 10:50
Datum posodobitve
19.10.2020 11:41
Ključne besede
moja poraba obveščanje
Področja
Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin Skupna kontaktna točka