Pravice, povezane s pogodbo o dobavi

Pravica do sklenitve pogodbe z dobaviteljem

Končni odjemalci  plina, ki so priključeni na prenosni ali distribucijski sistem, imajo pravico do dobave  plina na podlagi pogodbe z dobaviteljem ne glede na to, v kateri državi članici Evropske unije je dobavitelj registriran. Dobavitelj mora pred sklenitvijo pogodbe izpolnjevati določene zahteve o izvajanju dejavnosti dobave zemeljskega plina v Republiki Sloveniji.

 

Predpisana vsebina in oblika pogodbe o dobavi

Pogodba o dobavi  plina med gospodinjskim odjemalcem in dobaviteljem  plina mora biti sklenjena v pisni ali elektronski obliki skladno s predpisi o elektronskem poslovanju in mora določati najmanj naslednje:

  • ime in naslov dobavitelja,
  • ceno in plačilne pogoje,
  • pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi z neizpolnjevanjem pogodbe,
  • vrste storitev, ki ji nudi dobavitelj, in ponujeno raven kakovosti storitev,
  • načine pridobivanja podatkov o veljavnih tarifah in stroških vzdrževanja,
  • trajanje pogodbe, pogoje za podaljšanje in odpoved pogodbe ali storitev, ter navedbo, ali je dovoljen brezplačen odstop od pogodbe,
  • dogovore o nadomestilu in povračilu v primeru, da ni dosežena raven kakovosti storitev iz pogodbe, vključno z nenatančnim ali zapoznelim obračunavanjem dobavljenega  plina ali vzdrževalnih storitev,
  • način za sprožitev postopkov za obravnavo pritožb ter
  • informacije o pravicah gospodinjskih odjemalcev, vključno z obravnavanjem pritožb in vsemi informacijami, ki jih morajo dobavitelji pregledno sporočati ob posredovanju računov in na spletnih straneh.

 

Pravica odstopa od pogodbe o dobavi

Gospodinjski odjemalec lahko odstopi od pogodbe o dobavi brez plačila pogodbene kazni, odškodnine, nadomestila ali kakršnega koli drugega plačila zaradi odstopa od pogodbe pred določenim rokom, če odpoved začne učinkovati najmanj eno leto po sklenitvi pogodbe.

Zaradi menjave dobavitelja lahko gospodinjski odjemalec od pogodbe o dobavi odstopi brez odpovednega roka. Če v primeru iz prejšnjega odstavka odstop učinkuje prej kot eno leto po sklenitvi pogodbe, nosi odjemalec posledice, ki jih za predčasni odstop od pogodbe o dobavi določa ta pogodba.

 

Splošni pogodbeni pogoji

Sestavni del pogodbe o dobavi so splošni pogodbeni pogoji, ki morajo biti pravični in znani vnaprej, dobavitelj pa jih mora gospodinjskemu odjemalcu zagotoviti pred sklenitvijo pogodbe, tudi če se pogodbe sklepajo po posrednikih.


Splošni pogodbeni pogoji morajo biti pregledni, objavljeni v jasnem in razumljivem jeziku ter ne smejo vsebovati nepogodbenih ovir za uveljavljanje pravic odjemalcev, na primer preobsežne pogodbene dokumentacije.


Splošni pogodbeni pogoji dobaviteljev  plina so objavljeni na spletnih straneh posameznih dobaviteljev  plina gospodinjskim odjemalcem.
Spremembo splošnih pogodbenih pogojev mora dobavitelj neposredno ter  pregledno in razumljivo sporočiti gospodinjskemu odjemalcu najmanj en mesec pred njihovo uveljavitvijo, če se sprememba nanaša na izpolnjevanje pogodbe z gospodinjskim odjemalcem. Obvestilo mora biti gospodinjskemu odjemalcu poslano brezplačno na način, določen v pogodbi. Zaradi spremembe splošnih pogojev ima gospodinjski odjemalec pravico odstopiti od pogodbe o dobavi  plina v roku enega meseca po začetku veljave spremenjenih splošnih pogojev brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni, o čemer ga mora dobavitelj v obvestilu tudi obvestiti.

 

Varstvo pred zavajajočimi in nepoštenimi načini prodaje

Dobavitelj ne sme sam ali prek posrednikov ali zastopnikov uporabljati nepoštenih in zavajajočih načinov prodaje plina.

Meta informacije
Datum objave
30.09.2014 10:22
Datum posodobitve
11.05.2022 11:09
Ključne besede
moje pravice pogodba o dobavi dobavna pogodba splošni pogodbeni pogoji pogodbeni pogoji
Področja
Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin Skupna kontaktna točka